LOGY / Liitetiedostot / Kuljetuksetvarastointi
Ajankohtaista

Otsikkonumero

Nimi

Sivu

Kuljetukset ja varastointi kansantaloudessa ja yrityksissä


9

Reijo Pouri1.1

Liikenneverkot ja kuljetussuoritteet

9

1.1.1

Liikenneverkot

9

1.1.2

Viestintäverkot

12

1.1.3

Kuljetussuoritteet

13

1.2

Ulkomaankauppa

15

1.2.1

Ulkomaankaupan merkitys

15

1.2.2

Suomen vienti ja tuonti

17

1.2.3

Yhteismarkkinoiden merkitys

20

1.3

Yritysten kilpailukyky

21

1.3.1

Asiakkaitten muuttuvat tarpeet

21

1.3.2

Yritysten kilpailukyky?

22

1.4

Yritystemme menestyksessä logistiikalla on keskeinen merkitys

23

1.4.1.

Mitä on logistiikka?

23

1.4.2

Tuotteiden ja palvelujen vaiva- ton ja oikea-aikainen saatavuus

24

1.4.3

Logistiikka ja liiketoiminnan kannattavuus

25

1.4.4

Verkostoituminen luo tehokkuutta

26

1.4.5

Erikoistuminen (työn jako) korostaa kuljetusten merkitystä

27

1.4.6

Liiketoiminnan kansainvälistyminen lisää logistiikan tärkeyttä

28

1.5

Logistiikan kaupallinen organisointi

29

Tiekuljetukset


31

Jouko Santala2.1

Tiekuljetusten peruskäsitteitä

31

2.2

Ajoneuvokalusto

34

2.2.1

Ajoneuvotyypit

34

2.2.2

Mitat ja massat Suomen liikenteessä

37

2.2.3

Mitat ja massat kansain- välisessä liikenteessä

45

2.2.4

Ajoneuvojen rakenne ja varusteet

48

2.2.5

Ajoneuvojen rekisteröinti ja katsastus

49

2.3

Tiekuljetustoiminnan harjoittaminen

50

2.3.1

Luvanvaraisen tavaraliikenteen taustaa

50

2.3.2

Luvanvaraista tavaraliikennettä koskevat säädökset

52

2.3.3

Luvanvaraiseen tavarankul- jetukseen liittyvät luvat ja niihin sisältyvät liikennöimis- oikeudet

53

2.3.4

Yhteisölupa

54

2.3.5

ETA-alueen ulkopuoliset liikennöintiluvat

56

2.4.

Tiekuljetusmarkkinat

58

2.4.1

Tiekuljetusten kysyntä

58

2.4.2

Tiekuljetuspalvelujen tarjonta

65

2.4.3

Suoritealat

68

2.5

Kuljetusyritystoiminta

79

2.5.1

Tiekuljetusten yritys- ja liiketoimintamuodot

79

2.5.2

Tiekuljetusten vastuukysymykset

84

2.6

Tiekuljetustalouden perusteita

86

2.6.1

Tiekuljetukset kansantaloudessa

86

2.6.2

Kuljetusyritysten talous

87

2.6.3

Ajoneuvokohtaiset tuotot ja kustannukset

89

2.7

Tiekuljetusten erityiskysymyksiä

95

2.7.1

Maantieliikenteen työaika- kysymykset

95

2.7.2

Vaarallisten aineiden kuljetukset

101

2.7.3

Kuormalavajärjestelmä

105

2.7.4

Tiekuljetusten laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät

107

2.7.5

TIR-järjestelmä kansainvälisissä kuljetuksissa

108

2.8

Tieliikenteen ympäristökysymykset

111

2.8.1

Ympäristöpolitiikka maailmanlaajuisesti, EU:ssa ja Suomessa

111

2.8.2

Kuorma-autokuljetusten ympäristöhaitat

112

2.8.3

Kuorma-autokuljetusten ympäristöhaittojen torjuminen

115

2.8.4

Taloudellinen ajotapa ja energiansäästö

119

2.9

Tieliikenteen telematiikka

122

Rautatiekuljetukset


127

Jouni Karhunen3.1

Rautateiden kehittyminen

127

3.2

Rautatiejärjestelmän komponentit

129


Infrastruktuurin erityispiirteitä

129


Aikataulu

132


Liikenteenohjausjärjestelmät

134


Ulottumakäsite

138


Ratapiha

139


Junat

141

3.3

Rataverkko

145

3.4

Rautatiet kuljetusmuotona

147

3.5

Rautateiden kuljetuskalusto ja sen kehitys

149

3.5.1

Vetokalusto

149


Vaihtotyöveturit

150


Dieselkäyttöiset linjaveturit

151


Sähkökäyttöiset linjaveturit

152

3.5.2

Vaunukalusto

154


Tavaravaunutekniikkaa

154


Erilaisia vaunutyyppejä

157


Vaunukaluston kehitysvaiheita

159

3.6

Suomen rautatiet

160

3.6.1

Kehitysvaiheita

160

3.6.2

Ratahallintokeskus

161

3.6.3

VR-Yhtymä Oy

161

3.6.4

Junalauttayhtiöt

162

3.6.4.1

Railship Oy - Kuehne & Nagel Nordic Rail

163

3.6.4.2

SeaRail EEIG

164

3.6.5

Karhulan-Sunilan Rautatie Oy

165

3.7

Suomessa käytettävät vaunut

165

3.7.1

Tavaravaunutyypit

165

3.7.2

Vaunujen merkinnät

168

3.7.3

Vaunujen tilaaminen

169

3.7.4

Vaunujen kuormaaminen ja kuorman purkaminen

169

3.7.5

Vaaralliset aineet

171

3.8

Kotimaan kuljetukset

172

3.8.1

Kuljetusjärjestelmä

172

3.8.2

Junan koko

173

3.8.3

Kuljetusmarkkinat

174

3.8.4

Yhdistetyt kuljetukset

176


Konttikuljetukset

176


Ajoneuvoyhdistelmienkuljetukset

176

3.9

Kansainvälinen liikenne

179

3.9.1

Organisaatiot

179

3.9.2

Itäinen yhdysliikenne

182

3.9.2.1

Vaunukalusto

182

3.9.2.2

Raja-asemat ja liikenne

184

3.9.2.3

Vaunun kuormaaminen ja kuorman purkaminen

185

3.9.3

Läntinen yhdysliikenne

185

3.9.3.1

Yleistä

185

3.9.3.2

Vaunukalusto

186

3.10

Kuljetusasiakirjat

186

3.10.1

Kotimaan liikenne

186

3.10.2

Itäinen yhdysliikenne

187

3.10.3

Läntinen yhdysliikenne

187

3.11

Rautateiden kustannusrakenne

187

3.12

Laatu ja ympäristö

189

3.12.1

Laatujärjestelmä

189

3.12.2

Ympäristö

189

3.13

Tulevaisuudennäkymiä

190Merikuljetukset


193

Jouko Santala4.1

Merikuljetusten peruskäsitteet

193

4.1.1

Merenkulun maantieteellisiä käsitteitä

193

4.1.2

Tonnistokäsitteitä

195

4.1.3

Alukseen liittyviä mittoja ja määreitä

196

4.1.4

Lasteihin liittyviä mittoja ja määreitä

198

4.2

Kauppa-alukset

199

4.2.1

Alusten rekisteröinti ja valvonta

199

4.2.2

Alustyypit

199

4.2.3

Lastinkäsittely

206

4.2.4

Koko, koneisto ja jääluokka

209

4.3

Kauppalaivasto

2104.3.1

Maailman kauppalaivasto

210

4.3.2

Suomen kauppalaivasto

212

4.4

Merikuljetusmarkkinat

214

4.4.1

Meritse kuljetettavat tavaravirrat

214

4.4.2

Merikuljetuspakkaukset

220

4.4.3

Merikuljetukset ja muut kuljetusmuodot

221

4.4.4

Merikuljetusväyliä

222

4.5

Meriliikenteen toimintamuodot

224

4.5.1

Linjaliikenne

224

4.5.2

Hakurahtiliikenne

238

4.5.3

Muut rahtausmuodot

242

4.5.4

Worldscale

243

4.6

Aluksen talous

243

4.6.1

Tuotot

243

4.6.2

Kustannukset ja kustannusrakenne

245

4.6.3

Esimerkkejä taloudellisista laskelmista

251

4.7

Varustamotoiminta

253

4.7.1

Varustamotyypit

253

4.7.2

Varustamon organisaatio

254

4.7.3

Suomalaiset varustamot

255

Satamatoiminta


257

Jouko Santala5.1

Satamahallinto

257

5.1.1

Perustietoa satamasta

257

5.1.2

Sataman sidosryhmät

261

5.2

Satamatekniikka

266

5.2.1

Kiinteät rakennelmat ja laitteet

266

5.2.2

Tavaran käsittely

268

5.3

Satama hallinnollisena ja taloudellisena yksikkönä

274

5.3.1

Sataman hallinto

274

5.3.2

Sataman talous

276

5.4

Satamaliikenne

277

5.4.1

Suomen satamien liikenne

277

5.4.2

Satamaliikenteeseen liittyvät maksut

280

5.4.3

Ulkomaisesta satamatoiminnasta

281

5.5

Satama kustannuspaikkana

284

5.5.1

Satamakustannukset kuljetusketjussa

284

5.5.2

Ahtaustoiminta ja -maksut

287

5.5.3

Aluksen satamakustannukset

289

Lentokuljetukset ja pikarahdit


290

Reijo Pouri6.1

Lentokuljetusten ja pikarahtien tarve ja merkitys

290

6.2

Lentokuljetusmarkkinat

291

6.3

Lentokuljetuslajit

292

6.4

Lento- ja pikarahdin kuljetus- järjestelmät ja asiakaspalvelut

294

6.5

Lentokuljetusasiakirjat

296

6.6

Lentorahtien turvallisuusvalvonta

297

6.7

Lentokoneet

298

6.8

Lentoasemat

299

6.9

Lentokuljetusten ja lentoasemien kustannusrakenne

300

6.9.1

Lentokuljetukset

300

6.9.2.

Lentoasemien kustannusrakenne

300

6.10

Lentokuljetusten laatu-, ympä- ristö- ja energiakysymykset

301

Varastointi


302

Reijo Pouri7.1

Varastojen merkitys

302

7.1.1

Liiketoiminnassa

302

7.1.2

Liiketaloudessa

305

7.1.3

Kansantaloudessa

306

7.2

Varastoinnin yksikkökuormat

307

7.2.1

Kansainvälisesti standardisoidut pakkaukset

307

7.2.2

Lavakuormat ja lavakontit

307

7.2.3

Häkit

314

7.2.4

Rullakot

315

7.2.5

Pienkontit/lavakontit

315

7.2.6

Laatikot

317

7.2.7

Niput

318

7.3

Varastolajit

318

7.3.1

Teollisuuden/kaupan varastot

318

7.3.2

Tuote-, varasosa-, raaka-aine ja puolivalmistevarastot

319

7.3.3

Varastointiolosuhteiden mukaiset varastolajit

319

7.3.3.1

Ulkovarastointi

319

7.3.3.2

Lämmittämättömät varastot ja kosteus

321

7.3.3.3

Lämpimät varastot

324

7.3.3.4

Kylmävarastot

324

7.3.3.5

Pakastevarastot

324

7.3.3.6

Erikoisvarastot

325

7.4

Varastointi

325

7.4.1

Kuormalava- ja pientavara- varastot sekä käsittelylaitteet

325

7.4.1.1

Perinteiset kuormalava- ja pientavaravarastot

325

7.4.1.2

Kapeakäytävävarastot

344

7.4.1.3

Korkeavarastot

348

7.4.1.4

Syväkuormausvarastot

355

7.4.1.5

Fifo-varastot

358

7.4.1.6

Liikkuvat hyllystöt

360

7.4.1.7

Karusellit

360

7.4.1.8

Automaattivarastot

362

7.4.2

Kanki- ja levytavaravarastot sekä käsittelylaitteet

366

7.4.3

Bulkkitavaroiden varastot ja käsittelylaitteet

369

7.4.4

Kookkaat esineet

369

7.5

Varastotilat

370

7.6

Varastotoiminta

374

7.6.1

Saapuvien lähetysten vastaanotto

374

7.6.2

Asiakastoimitukset

378

7.6.2.1

Keräys

378

7.6.2.2

Yhdistely

379

7.6.2.3

Pakkaaminen

381

7.6.2.4

Lähetys ja kuormaus

382

7.6.2.5

Nouto

383

7.6.2.6

Järjestyksen ylläpito

384

7.6.2.7

Säilyvyyden valvonta

385

7.6.2.8

Inventointi

385

7.6.2.9

Tietojärjestelmät

386

7.6.2.10

Viivakoodit

388

7.6.2.11

Saattomuistit

392

7.7

Terminaalit ja terminaalityöskentely

395

7.7.1

Tavaraterminaalit

395

7.7.1.1

Maaliikenneterminaalit

400

7.7.1.2

Satamaterminaalit

401

7.7.1.3

Lentoliikenteen terminaalit

401

7.7.1.4

Logistiikkaterminaalit

403

7.8.

Terminaalien tietojärjestelmät

404

7.9

Varastojen ja terminaalien kustannusrakenne

404

7.9.1

Varastot

404

7.9.2

Terminaalit

406

7.10

Varasto- ja terminaaliasiakirjat

406

7.11

Varastojen ja terminaalien ympäristö-, energia- ja turvallisuuskysymykset

406

Liitteet:


417

Hakemisto


429
Bookmark and Share