LOGY palkitsi vuoden 2021 opinnäytetyöt

25.11.2021

Palkinnot myönnettiin vuoden parhaalle Väitöskirjalle, pro gradu -tutkielmalle sekä YAMK- ja AMK-opinnäytetöille.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden 2021 opinnäytetyöpalkinnot myönnettiin 25.11. LOGY ry:n jäsentilaisuuden yhteydessä, joka järjestettiin Sokos Hotel Vantaalla. Tilaisuus järjestettiin hybridinä, jolloin osallistujat olivat sekä paikan päällä että etänä.

Opinnäytetyöpalkinnot jakoi LOGYn palkintovaliokunnan puheenjohtaja Anna Aminoff. Palkinnot myönnettiin vuoden parhaasta väitöskirjasta Markus Gardbergille (Maanpuolustuskorkeakoulu), pro gradu -tutkielmasta Antti Kontiolle (LUT-yliopisto), YAMK-opinnäytetyöstä Jutta Nihtilälle (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) ja AMK-opinnäytetyöstä Porfirio Romo Rodriguezille (Jyväskylän ammattikorkeakoulu).

Vuoden väitöskirja

Vuoden väitöskirjapalkinto myönnettiin Maanpuolustuskorkeakoulun Markus Gardbergin väitöskirjasta ”Trust and Routines in Multi-Supplier Networks”.

Markus Gardbergin väitöskirja käsittelee monitoimittajaverkostojen johtamista. Kontekstina on ollut Puolustusvoimat. Väitöskirjassa tarkastellaan luottamuksen ja rutiininen merkitystä. Sekä luottamusta että rutiineja on tutkittu paljon, ja niiden hyödyt ovat tiedossa. Markus tutki luottamuksen ja rutiinien yhteisvaikutusta, mikä tuotti mielenkiintoista uutta tietoa. Erityisesti Markus tutki, miten luottamus ja rutiinit yhdessä auttavat ennakoimaan tulevia tapahtumia kompleksisessa ympäristössä. Väitöskirja muodostuu yhteenveto osuudesta (Kappa), sekä kolmesta tieteellisestä artikkelista. Väitöskirja on selkeä ja huolellisesti tehty.

Markuksen aihe on tärkeä sekä suomalaisille yrityksille. Aihe on myös erittäin tärkeä Puolustusvoimien näkökulmasta, sillä suuri osa Puolustusvoimien logistiikasta sekä suorituskyvyn kehittämisestä tapahtuu verkostoissa. Väitöskirja on tuottanut uutta tietoa, joka on auttaa Puolustusvoimia kehittämään suorituskykykään. Tulokset ovat hyödynnettävissä myös muissa suomalaisissa yrityksissä, jotka toimivat verkostoissa.

Vuoden väitöskirjan palkintostipendin arvo on 4 000 euroa.

Vuoden Pro Gradu -tutkielma

Vuoden Pro Gradu -tutkielma myönnettiin LUT-yliopiston Antti Kontiolle pro gradusta “Management of sustainability-related risks in multi-tier supply chains”.

Antti Kontion opinnäytetyö käsittelee ajankohtaista ja tärkeää aihetta, joka on tällä hetkellä monen yrityksen pöydällä. Antin tutkimuksessa tunnistettiin, mitä eri keinoja ja toimintatapoja on tyypillisesti olemassa liittyen vastuullisuusriskeihin sekä eroavatko ne eri yritysten ensimmäisen ja alemman tason toimittajien kesken. Työ perustuu graduksi poikkeukselliseen laajaan empiiriseen aineistoon, ja Antti on haastatellut yhteensä 25 organisaatiota ja analysoinut datan huolellisesti.

Antin tutkimus tuotti monipuolisen yleiskuvan vastuullisuusriskien huomioinnissa monitasoisissa hankintaketjuissa sekä paljon käytännön vinkkejä, joilla yritykset pystyvät kartoittamaan paremmin vastuullisuusriskejä sekä pienentämään niitä. Antti kehitti myös toimintatavan, jonka avulla yritykset voivat saada alemman tason toimittajat ottamaan käyttöön eri vastuullisuuden riskienhallinnan työkaluja tai toimintatapoja, ja siten yritykset voivat lisätä pitkien toimitusketjujen vastuullisuusriskien hallittavuutta.

Vuoden pro gradu -tutkielman palkintostipendin arvo on 2 500 euroa.

Vuoden YAMK-opinnäytetyöpalkinto

Vuoden YAMK-opinnäytetyöpalkinto myönnettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Jutta Nihtilälle opinnäytetyöstä ”Teollisuuden hankinnan digitalisoituminen. Keinoja hankintojen digitaaliseen kehittämiseen”.

Digitalisaatio on edennyt teollisuuden hankinnoissa voimakkaasti viimeisten 40 vuoden aikana. Vaikka kehitystä on tapahtunut valtavasti, jatkuu kehitystyö edelleen teknologian tuomien uusien mahdollisuuksien myötä. Yritykset ovat hyvin eri tasoilla digitalisaation kehityskaarella, jolloin kehittämispotentiaali ja kehitystyön suunta ovat yrityskohtaisia. Vaikka tämän opinnäytetyön tulokset pääosin toteavatkin asioiden nykytilan, on johtopäätöksissä runsaasti elementtejä, joita voi hyödyntää yrityksen hankintaprosessin digitalisoinnin kehittämisessä. Nihtilän työ tarjoaakin konkreettisia malleja yrityksen hankintaprosessin digitalisoinnin kehittämiseksi.

Vuoden YAMK -opinnäytetyön palkintostipendin arvo on 1 000 euroa.

Vuoden AMK-opinnäytetyöpalkinto

Vuoden AMK-opinnäytetyöpalkinto myönnettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Porfirio Romo Rodriguezille opinnäytetyöstä ”Innovative crowdshipping model for e-commerce deliveries”.

Tässä AMK-insinöörityössä tavoitteena oli kehittää verkkokaupan jakelumalli, jossa korkeakoulun tiloissa toimisi eräänlainen minihub, josta opiskelijat toimittaisivat paketit asiakkaille eri puolille Jyväskylää koulumatkojensa yhteydessä. Työn aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen ja tulokset hyödynnettävissä myös laajemmin.

Työssä on laaja katsaus erilaisiin alustatalouden malleihin ja uuden jakelumallin kehittäminen pohjautuu kattavaan teoriapohjaan. Tutkimus on toteutettu hyvin huolimatta siitä, että siihen osallistuneita oli melko rajallinen määrä ja he olivat kaikki opiskelijoita (sekä mallin jakelijat että asiakkaat).

Opinnäytetyössä on huomioitu myös kestävyysnäkökulma ja sen johtopäätös on, että uusi jakelumalli kuormittaisi ympäristöä vähemmän kuin nykyiset logistiikkayritysten käyttämät mallit. Suurempi ympäristöystävällisyys perustuu siihen, että pakettien jakelu tapahtuisi muun liikkumisen yhteydessä ilman erillisiä jakolenkkejä. Työ on erittäin hyvin toteutettu kokonaisuus ja siinä testattu verkkokaupan jakelumalli on herättänyt kiinnostusta myös logistiikka-alan yrityksissä.

Vuoden AMK-opinnäytetyön palkintostipendien arvo on 1 000 euroa.


Tunnustusta erinomaisesta työstä oston, logistiikan ja toimitusketjun alueilla

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusverkostojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Tavoitteena on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus oston ja logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Varat opinnäytteiden tekijöille myönnettäviin palkintostipendeihin myöntää Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES).