SCM – Toimitusketjun hallinta

Toimitusketjun hallinnalla (Supply Chain Management, SCM) tarkoitetaan tavaran tai palvelun koko tuotantovirran ohjausta laadun, toimituksen luotettavuuden, asiakaskokemuksen ja kannattavuuden maksimoimiseksi. Toimitusketju tarkoittaa yritysverkostoa, jonka läpi kulkee materiaali-, tieto- ja rahavirtoja - alkaen raaka-aineista aina lopputuotteen toimittamiseen kuluttajalle. Jotta tuote tai -palvelu tavoittaa loppukäyttäjän oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja halutussa kunnossa tulee toimitusketjua tarkastella laajemmin, löytää mahdollisuuksia sujuvoittaa ketjun toimintaa ja tehdä tiivistä yhteistyötä ketjun muiden osapuolien kanssa.

Toimitusketjun hallinnassa yksi keskeisistä termeistä on läpinäkyvyys, mikä vaatii toimitusketjun osapuolilta saumatonta tiedonjakoa ja yhteistyötä. Modernit järjestelmät, joissa on tekoäly-, yhdistetty todellisuus- ja IoT-ominaisuuksia, mahdollistavat läpinäkyvyyden keräämällä laajasti tietoa ja estämällä sen korruptoitumisen. Näkymä tuotteen alkuperään on yhä tärkeämpää erityisesti vastuullisuuden ja asiakaskokemuksen näkökulmasta, koska yritystä arvioidaan myös sen toimittajien toiminnan kautta.

Koronavirus on aiheuttanut massiivisia tuotanto- ja toimitusvaikeuksia, ja viimeistään nyt on huomattu kansainvälisen toimitusketjun haavoittuvuudet. Vaikka monissa yrityksissä on pitkään tarkkailtu erilaisia riskejä ja varauduttu niihin esimerkiksi ylimääräisillä varastoilla tai vaihtoehtoisilla toimittajilla, ei valistuneinkaan riskienhallintasuunnitelma voi väistää kaikkia riskejä. Toimitusketjun riskienhallinnan tärkein tehtävä onkin ylläpitää yrityksen toimintavarmuus myös kriisitilanteissa.

 Ammatit  Osaaminen  Koulutuspolut

Ammatit

Toimitusketjuammattilaisten tehvävät ovat usein hyvin kansainvälisiä, ja siksi on totuttu käyttämään englanninkielisiä titteleitä.

Supply / Demand Planner
Tarjonnan ja kysynnän parissa työskentelevät suunnittelijat vastaavat usein tietyn tuotesegmentin saatavuudesta tai kysynnästä.  Hän tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa varaston, hankinnan ja tuotannonsuunnittelun kanssa. Tehtävässä tarvitaan tarkkuutta, stressinsietokykyä ja sosiaalisia taitoja.

Supply Chain Manager
Toimitusketjupäällikön tehtävät voivat vaihdella yrityksestä toiseen, mutta pääasissa hän toimii esihenkilötehtävissä vastaten yrityksen tietyn yksikön toimitusketjusta, sen sujuvuudesta ja riskien hallinnasta, kustannusseurannasta ja -raportoinnista sekä monipuolisesti erilaisista kehitystehtävistä. Tehtävässä tarvitaan kommunikaatiotaitoja ja kykyä tarkastella suurta kuvaa.

Head of Supply Chain Management
Toimitusketjujen johtajatasolla tehtävänä on tarkastella koko toimistuketjua ja hallinnoida sitä kokonaisuutena. Head of SCM vastaa strategisista linjauksista toimitusketjun osalta ja raportoi usein toimitusjohtajalle. Tehtävässä tarvitaan kokemusta johtotehtävistä ja laajaa ymmärrystä toimitusketjun lainalaisuuksista.


Osaaminen

Toimitusketjun hallinnan ammattilaisen tärkeimpiä taitoja ovat niin analyyttiset taidot kuin myös vahvat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot.

Ota nämä haltuun:

Data, data ja data. Datan merkitystä toimitusketjun hallinnassa ei voi tarpeeksi alleviivata, sillä se on perusta kaikille päätöksille. Tärkeää on kerätä toimitusketjusta tarvittavaa tietoa ja jakaa sitä muille toimitusketjun osapuolille. Kun kerätty data on oikeaa ja kansainvälisten datastandardien mukaista, SCM-ammattilaiset pääsevät hyödyntämään edistynyttä analytiikkaa ja ennakoivaa optimointia päätöksenteossa.

Muuttuvat asiakkaiden odotukset. Kysynnän muutosten ymmärtäminen on SCM-ammattilaiselle yhtä tärkeää kuin toimittajapuolen hallinta. Asiakkaiden odotukset ja trendit muuttuvat nopeasti, ja samalla tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet. Tämä luo painetta uudistaa tuotteita ja mukauttaa myös toimitusketjua sen mukaan.

Vaatimustenmukaisuus. Tänä päivänä asiakkaat vaativat tietoa tuotteen alkuperästä ja valmistuksen vastuullisuudesta. Lisäksi on erilaisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä, jotka käsittävät tuoteturvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia tuotteen elinkaaren eri vaiheissa.


Koulutuspolut

Toimitusketjujen pariin suuntaavia opintoja löydät ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakouluista sekä yliopistosta. Tutustu alan koulutuslistaukseen alla ja löydä oma paikkasi!

Toimitusketjun hallinnan tehtäviin voi suuntautua suorittamalla esimerkiksi ylemmän ammattikorkeatutkinnon tai muun muassa kauppatieteiden maisterin tai tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinnon yliopistossa. Alati kasvavan datan hyödyntämisen ansiosta alalla tarvitaan myös informaatiotieteiden osaajia.

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa palvelulogistiikan erikoisammattitutkinnon toimitusketjun hallinnan osaamisalalla.

Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta >

Tutustu koulutuspaikkavaihtoehtoihin tarkemmin alla!

Huom! Lista on suuntaa antava. Jos löydät listasta täydennys- tai päivitystarpeita, lähetä korjauspyynnöt osoitteeseen yhdistys@logy.fi.

Ammatillinen koulutus

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot