Eettinen ohjeistus – Code of Conduct

Johdanto

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry (jäljempänä LOGY) on voittoa tavoittelematon puolueeton yhdistys, joka sitoutuu harjoittamaan yhdistystoimintaa rehellisesti ja eettisesti. Code of Conductin lisäksi LOGY noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, toimintaa koskevia kansainvälisiä standardeja sekä muita toimintaan sitovia velvoitteitaan.

LOGYn toimintaperiaatteet määrittävät poikkeuksetta kaikkien työntekijöiden, vapaaehtoistoimijoiden, valiokuntien ja johtoryhmien jäsenten ja hallituksen (jäljempänä avainhenkilöt) tavan toimia. Lisäksi LOGY odottaa, että kaikki sidosryhmät sitoutuvat LOGYn toiminnan yhteydessä saman tasoisten säädösten ja toimintaohjeiden noudattamiseen.

Korruptionvastaisuus ja kilpailunrajoitukset

LOGY tuomitsee kaikki korruption muodot, mukaan lukien lahjonnan ja lainvastaisen kilpailun rajoittamisen. LOGY toimii voimassaolevan kilpailulainsäädännön mukaisesti eikä hyväksy toiminnassaan suoraan eikä välillisesti asiatonta maksua tai muuta vastiketta, jonka tarkoituksena olisi houkutella toimimaan eettisten periaatteiden vastaisesti.

LOGYn avainhenkilöt toimivat jäsenien edun ja yhdistyslainsäädännön mukaisesti ja välttävät eturistiriitatilanteisiin joutumista. Avainhenkilöiden on pidättäydyttävä kaikista epäeettisiksi tai kilpailulainsäädännön vastaisiksi katsottavista toimista.

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritiedon hyväksikäyttö on kiellettyä. LOGY ja sen avainhenkilöt noudattavat EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä kansallisia sisäpiiriohjeita. Avainhenkilöt eivät saa paljastaa missään tilanteessa sisäpiiritietoa kenellekään sisäpiirin ulkopuolella olevalle henkilölle LOGYn sisällä tai ulkopuolella, perheenjäsenet mukaan lukien.

Luottamuksellisuus ja luottamuksellisten tietojen käsittely

LOGY kunnioittaa henkilötietojen käsittelyn oikeellisuutta ja luottamuksellisuutta sekä noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä. LOGY ja sen avainhenkilöt kunnioittavat asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä yksityisyydensuojaa ja oikeuksien loukkaamattomuutta.

Hyvä hallintotapa

Kaikki taloudelliset tapahtumat kirjataan kirjanpitoon oikein, hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Yhdenvertaisuus

LOGY kohtelee kaikkia avainhenkilöitään ja jäseniään oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. LOGY kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja tiedostaa velvollisuutensa ottaa nämä oikeudet huomioon toiminnassan. LOGY tarjoaa jokaiselle avainhenkilölleen ja jäsenilleen yhtäläiset mahdollisuudet menestyä riippumatta henkilön sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, rodusta, iästä, fyysisistä rajoitteista, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta mielipiteestä, sosiaalisesta tai etnisestä taustasta tai liiketoimintayhteyksistä. Avainhenkilöiden odotetaan toimivan yhdenvertaisesti myös LOGYn toiminnan ulkopuolella. LOGY on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton yhdistys.

LOGYllä on nollatoleranssi häirinnän ja hyväksikäytön suhteen. 

Oikeudenmukaiset työolosuhteet ja palkkaus

LOGYn työntekijöille järjestetään asianmukaiset työolosuhteet sekä maksetaan oikeudenmukainen korvaus heidän työstään. Työntekijöitä kannustetaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun. LOGY ei hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa missään muodossa.

Terveys, turvallisuus ja koulutus

LOGY tarjoaa työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä työterveyshuollon ja sitoutuu niiden jatkuvaan kehittämiseen. LOGY takaa työntekijöille turvalliset työskentelyolosuhteet ja riittävän koulutuksen vaaratilanteiden välttämiseksi. LOGY arvostaa elinikäistä oppimista ja kannustaa työntekijöitä osallistumaan eri kursseille ja koulutusohjelmiin, jotka tukevat heidän nykyisiä tai tulevia tehtäviään.

Ympäristö

LOGY noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja LOGY pitää tärkeänä, että kaikki merkittävät ympäristötekijät otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa, projekteissa sekä tulevassa kehityksessä.
Vastuu

LOGY ei hyväksy poikkeamia Code of Conductista.