Hankinta

Yritykset ja yhteisöt ostavat toiminnassaan tarvitsemiaan hyödykkeitä ja palveluita suuressa määrin myös organisaationsa ulkopuolelta. Näiden ostotoimintojen strategista suunnittelua ja ennustamista, sekä kyseisiä hyödykkeitä ja palveluita tuottavien toimittajien hallintaa, kutsutaan "hankintatoimeksi". "Ostotoiminta" taas sisältää konkreettiseen ostamiseen liittyvät prosessit, kuten ostotilausten tekemisen ja toimitusten ja laskutusten seurannan.

Hankintatoimeen ja ostotoimintoihin liittyy laaja kirjo erilaisia työtehtäviä. Perinteisesti näitä työtehtäviä hoitavien henkilöiden tärkein työ on ollut kustannusten minimoiminen. Hankintatoimi tuottaa organisaatioille kuitenkin myös muunlaista lisäarvoa. Hankintatoimella on olennainen rooli esimerkiksi yrityksen riskienhallinnassa, uusien tuote- tai palveluideoiden kehittämisessä yhdessä toimittajien kanssa, sekä tuote- ja ympäristöjohtamisessa.

 Ammatit   Osaaminen  Koulutuspolut


Hankintafoorumin Koulutustiimi selvitti, millaista osaamista ja työkaluja hankinnoissa tarvitaan vuonna 2030. Lue lisää >


Ammatit

Hankintatoimi voidaan karkeasti jakaa operatiivisiin, taktisiin ja strategisiin osa-alueisiin tai tehtäviin. Eri hankinnan ammatteihin tai rooleihin voi sisältyä tehtäviä yhdestä tai useammasta osa-alueesta, riippuen esimerkiksi ostavan organisaation ja hankintaorganisaation koosta tai hankintatoimen kypsyydestä ao. organisaatiossa. Ammattinimikkeestä ei aina voi päätellä hankinnan osaajan toimenkuvaa, sillä nimikkeet vaihtelevat organisaatiosta toiseen. Alla on kuvattu joitakin yleisimpiä hankinta- ja ostotoimen työtehtäviä.

Ostaja (Buyer)
Ostajan vastuulla on yleisimmin valita toimittaja ja tehdä sopimus ostettavasta tavarasta tai palvelusta (source to contract). Operatiivinen ostaja voi myös tehdä tilauksia, valvoa toimituksia, reklamoida virheistä ja tarkistaa ostolaskuja (order to pay). Joissakin organisaatioissa nk. kotiinkutsuista eli sopimusten puitteissa tehtävistä, tarpeen mukaisista tilauksista vastaavat tilaus-toimitusketjun suunnittelusta tai suunnitelman toteuttamisesta vastaavat asiantuntijat. Isommissa organisaatioissa ostaja voi työskennellä kategoriapäällikön työparina, vastaten ao. kategorian/kategorioiden taktisesta hankinnasta, kilpailuttamisesta, toimittajien valinnasta ja toimittajien hallinnasta.

Hankintapäällikkö / Hankintajohtaja (Procurement Manager / Director)
Hankintapäällikkö tai -johtaja vastaa ostavan organisaation hankintatoimesta, sen organisoinnista ja kehittämisestä. Suuremmassa organisatiossa hankintapäällikön vastuulla voivat olla tietyn maan/alueen tai yksikön hankinnat, joista hän raportoi konsernin hankintajohtajalle. Hankintapäällikkö tai -johtaja raportoi yleisimmin organisaation toimitusketju-, talous- tai toimitusjohtajalle.
Kansainvälisissä organisaatioissa hankintatoimen vetäjän titteli voi olla esimerkiksi Head of Procurement, Procurement Director tai Vice President, Procurement.

Kategoriapäällikkö (Category Manager)
Kategoriapäällikkö vastaa tietyn hankintakategorian tai -kategorioiden strategian tai -suunnitelman määrittelystä ja johtaa sen toteuttamista käytännössä, yhdessä poikkiorganisatorisen kategoriatiimin kanssa. Hankintastrategian -tai suunnitelmaan sisältyy yleensä ao. hankintakategorian analysointi eri näkökulmista (esim. spendi, toimittajamarkkinat, riskit, organisaation tarpeet), mahdollisuuksien tunnistaminen ja pidemmän tähtäimen tiekartan määrittely hankintojen optimoimiseksi.

Hankinta-analyytikko (Procurement analyst / Data analyst)
Hankinta-analyytikon tehtävänkuvaan voi kuulua monenlaisia tehtäviä. Analyytikko voi toimia hankintaorganisaation tukena keräten, validoiden ja analysoiden tietoja hankintaprosessin (esim. kilpailutuksen) tai hankintapäätöksen tueksi organisaation sisältä tai ulkoa. Analyytikko voi työskennellä kategoriapäällikön työparina ja tukea kategoriastrategin tai -suunnitelman määrittelyssä. Analyytikko voi osallistua hankintatoimen tarpeita palvelevan raportoinnin määrittelyssä ja rakentamisessa.

Ostoassistentti
Ura hankinnan parissa voi hyvinkin alkaa ostoassistentin tehtävästä. Tyypillisesti ostoassistentti tukee hankintaorganisaatioita avustavissa tehtävissä esim. master data management'issa (toimittaja-, sopimus-, hinta- tai tuotetietojen ylläpito) tai operatiivisen oston tehtävissä.


Osaaminen

Monipuolinen ala tarjoaa erilaisia uravaihtoehtoja eri koulutustaustaisille. Oston ja hankinnan perusteiden lisäksi on hyvä hallita seuraavat asiat.

Ota nämä haltuun:

Muutosjohtaminen. Ulkoinen maailma ja sen muutokset (ks. riskienhallinta) sekä sidosryhmien ja asiakkaiden yhä tiukemmat järjestelmä- ja vastuullisuusvaatimukset luovat hankintatoimelle painetta jatkuvaan muutokseen. Prosesseja hiotaan, uusia digitaalisia järjestelmiä työkaluja kehitetään ja otetaan käyttöön ja tai laajennetaan. Hankintatoimen osaajien onkin tärkeää osata johtaa jatkuvaa muutosprosessia.

Tietojohtaminen. Hankintatoimen reaaliaikaisen datan älykäs analysointi ja prosessointi on edellytys viisaalle johtamiselle.

Vaikuttaminen. Hankintatoimi tekee paljon yhteistyötä organisaation muiden toimintojen kanssa. Alan ammattilaisten on tärkeää osata myydä yrityksen kilpailukykyä edistävät projektit muulle organisaatiolle myös silloin, kun niiden ainoa päämäärä ei ole hankinnalle perinteisesti tehtäväksi annettu kustannussäästö. Hankintatoimella on paljon annettavaa myös esimerkiksi uusia tuotteita kehittäessä sekä liiketoimintaan ja tuotantolaitoksien sijaintiin liittyvissä päätöksissä.  

Riskien hallinta. Hankintatoimen osaajien pitää seurata kansainvälistä politiikkaa ja maailmantalouden muutoksia ja huomioida nämä kaukokantoisesti johtamisessa. Esimerkiksi Covid-19-kriisin aiheuttamat toimitusketjuongelmat, Brexitin vaikutukset, USAn ja Kiinan välinen kauppasota, äärimmäiset sääilmiöt ja kurssivaihtelut ovat hyviä esimerkkejä asioista, jotka vaikuttavat yritysten päätöksiin siitä, mistä raaka-aineita, osia tai tuotteita hankitaan, tai mitä kautta niitä kuljetetaan.

Vastuullisuus. Vastuullisuus puhututtaa myös hankinnan kahvipöydissä. Julkinen keskustelu, kuluttajien vaatimukset ja lainsäädännön muutokset ovat nostaneet vastuullisuuden organisaatioiden agendoille. Vastuullisuutta tarkastellaan tiedostavissa organisaatioissa kolmella tasolla: sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen näkökulma.

Digitalisaatio. Esimerkiksi kehittynyt analytiikka, dataan perustuva optimointi, keino- ja tekoäly muuttavat hankintaa ja parantavat päätöksentekoa. Järjestelmät kehittyvät reaaliaikaista johtamista laadukkaalla datallaan tukeviksi tietokeskuksiksi. Vähemmän lisäarvoa tuottavat toiminnot automatisoidaan ja hankintojen osaajat pääsevät keskittymään yhä enemmän operatiivisten töiden sijasta kehittämiseen. Hankintojen digitalisaatiolla tarjoaa yrityksille kilpailuetua myös ketteryydessä ja asiakaspalvelussa.


Koulutuspolut

Hankinnan pariin suuntaavia opintoja löydät ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakouluista sekä yliopistosta. Tutustu alan koulutuslistaukseen alla ja löydä oma paikkasi!

Hankinnan tehtäviin voi suuntautua suorittamalla esimerkiksi logistiikkainsinöörin ammattikorkeatutkinnon, ylemmän AMK-tutkinnon tai muun muassa kauppatieteiden maisterin tutkinnon yliopistossa. Alati kasvavan datan hyödyntämisen ansiosta alalla tarvitaan myös informaatiotieteiden osaajia.

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa palvelulogistiikan ammattitutkinnon hankinnan osaamisalalla.

Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta >

Tutustu koulutuspaikkavaihtoehtoihin tarkemmin alla!

Huom! Lista on suuntaa antava. Jos löydät listasta täydennys- tai päivitystarpeita, lähetä korjausehdotukset osoitteeseen yhdistys@logy.fi.

Ammatillinen koulutus

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot