Innovoinnin strateginen johtaminen useilla toimitusverkoston tasoilla

27.04.2023

Globalisaation, laajentuneiden tuotevalikoimien, nopean teknologisen kehityksen ja kasvavan asiakaskysynnän myötä yritykset joutuvat luottamaan aiempaa enemmän ulkoisiin kumppaneihinsa. Myöskään innovaatiot eivät enää tapahdu suljettujen ovien takana, vaan avoimen yhteistyön ja tiedonjakamisen kautta osana monimuotoista ulkoisten ja sisäisten toimijoiden muodostamaa verkostoa.

Toimitusketju on olennainen osa yrityksen innovaatioekosysteemiä. Aiempi tutkimus on osoittanut, että toimittajavetoista innovaatiota toteuttavat yritykset hyötyvät erikoistuneesta tiedosta ja asiantuntemuksesta, uusista teknologioista ja materiaaleista, nopeammasta markkinoille pääsystä sekä kustannustehokkaammasta tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Toimitusketjun kumppaneiden osallistaminen innovointiin voi kuitenkin olla vaativa tehtävä ja aiheuttaa haasteita erilaisten pyrkimysten ja tarpeiden koordinoinnissa osapuolten välillä.

Ajan myötä toimitusketjuista on muodostunut monimutkaisia verkostoja, joilla voi olla suuri merkitys yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn ja innovaatioihin. Yritysten innovatiivisen suorituskyvyn menestyksekäs kehittäminen vaatiikin kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka ulottuu strategisten toimittajien yli ja ottaa huomioon myös monitasoisen verkostokuvan.

Tämän väitöskirjaprojektin tavoitteena on tarkastella monitasoista verkostokuvaa ja käsitellä aiheeseen liittyvää teoreettista ja käytännöllistä tarvetta kolmella eri lähestymistavalla. Ensimmäiseksi toteutettiin syväanalyysi innovaatiotoiminnan ulottuvuuksista toimitusverkoston eri tasoilla. Toiseksi analysoitiin, miten nämä monitahoisuudet vaikuttavat verkoston päätoimijoiden kestävään suorituskykyyn toimitusverkon eri tasoilla. Viimeiseksi yhdistettiin toimitusverkon tason ja alempien tasojen (esim. yksilö, yritys) syy-seuraussuhteet sijoittamalla yksittäiset toimijat niihin rakenteellisiin konteksteihin, joissa he toimivat.

Edellä mainitut lähestymistavat vaativat laajan valikoiman eri metodologioita ja tietolähteitä, jotka mahdollistavat sekä syvällisen että laaja-alaisen analyysin. Väitöskirjan ensimmäisessä osassa tutkittiin innovaatiokompleksisuutta eräässä suomalaisessa toimitusverkostossa, joka koostuu 35 teollisuusyrityksestä, näiden yritysten kumppaneista sekä voittoa tavoittelemattomista organisaatioista ja jotka ovat tärkeässä roolissa tässä innovaatioekosysteemissä. Tiedonhankinta toteutettiin haastattelemalla keskeisissä asemissa olevia yritysasiantuntijoita (esim. toimitusketjun varapresidentti, teknologiajohtaja), joilla on kokemusta sekä innovaatiosta että innovaatiotoiminnasta muiden organisaatioiden kanssa. Aineiston keruun aikana monet näistä asiantuntijoista jakoivat huolensa siitä, että vain harvat tutkimukset ovat tutkineet toimitusketjun osaston tärkeää roolia innovaatiotuloksissa (esim. uusien tuotteiden kehittämisessä) erityisesti toimitusverkon tason näkökulmasta.

Alustavat tulokset osoittavat, että kaikki suomalaiset yritysjohtajat eivät ole tietoisia siitä, millaisia monimutkaisuuksia heidän toimitusketjuvastaavansa kohtaavat yhteistyössä yritysten sisäisten sekä toimittajien tutkimus- ja kehitysosastojen kanssa. Lisäksi monilla johtajista on hyvin vähän tietoa siitä, millaisessa roolissa heidän organisaationsa toimii laajennetussa toimitusverkoston innovaatioekosysteemissä. Huomionarvoista on myös se, että vaikka monet yritykset ovat mukana yliopistoyhteistyössä, muita tietolähteitä (esim. Combient Foundry, VTT) usein sivuutetaan.

Tutkimuksen toinen osa tarkasteli maailmanlaajuista ilmailu- ja puolustusteollisuuden toimitusverkostoa. Käyttäen laajamittaista pitkittäistä toissijaista aineistoa ja uutta ego-temporaalista eksponentiaalista satunnaisverkkomallia (ego-ERGM), tutkimus tunnisti erilaisia rooleja, joita yritykset ottavat verkostossa riippuen niiden innovaatiokyvystä ja verkostoon sijoittumisesta. Havaittiin, että yrityksen suhteellinen rooli laajemmassa toimitusverkostossa vaikuttaa muun muassa sen kestävän kehityksen suorituskykyyn kuten hiilidioksidipäästöihin. Toisin sanoen, yritykset, joilla on vahvempi ympäristöinnovaatioiden suuntaus ja merkittävämpi suhteellinen asema tasapainotetuissa toimitusverkoissa, osoittavat myös parempaa tehokkuutta päästöjen irtikytkennässä. Toisaalta yritykset, joilla on heikommat ympäristöinnovaatioihin suuntautuvat taipumukset ja jotka toimivat verkostoissa, joissa on paljon rakenteellisia aukkoja, suoriutuvat kestävän kehityksen kannalta suhteellisesti huonommin suuremman kasvun olosuhteissa. Tutkimus osoittaa, että toimitusverkoston huomioiva lähestymistapa mahdollistaa johtajille paremman käsityksen siitä, missä rooleissa omat organisaatiot verkostoissaan ovat, ja siten auttaa heitä tekemään perusteellisempia kestävän kehityksen suorituskykyyn vaikuttavia päätöksiä verkoston ja innovaatiovaikutusten suhteen.

Tutkimuksen viimeinen osa osoittaa, että toimitusverkko on monimutkainen ja dynaaminen rakenne, joka koostuu useista keskinäisesti yhteydessä olevista tasoista. Tällaisessa ympäristössä tehokkaiden innovaatioprosessien toteuttaminen edellyttää kokonaisvaltaista johtamislähestymistapaa, joka ylittää yksittäisen yrityksen rajat ja ottaa huomioon ne prosessit, jotka ovat olemassa yrityksen laajemmassa verkostossa. Tämä tutkimus on tällä hetkellä julkaisuvaiheessa, ja tutkimukseen osallistuneet yritykset saavat hallinnollisen yhteenvedon sekä analyysin prosesseista, jotka on tunnistettu heidän verkostoissaan.

Tämä väitöskirjatutkimus tarjoaa ensisijaisesti arvoa suomalaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita onnistuneesta organisaatioiden välisestä yhteistyölähtöisestä innovaatiosta. Tämä väitöskirjatutkimus myös laajentaa tietämystä toimitusverkon tärkeästä roolista päätoimijoiden innovaatiotuloksissa ja kannustaa suomalaisia yrityksiä toteuttamaan yhteistyötä toimittajien kanssa ja hyödyntämään heidän tutkimus- ja kehitystyötään yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi sekä olemaan tietoisia siitä, miten toimitusverkon monimutkaisuus voi vaikuttaa näihin ponnisteluihin.

Iryna Malacina
nuorempi tutkija
LUT-kauppakorkeakoulu


Kirjoittaja Iryna Malacina palkittiin huhtikuussa 2023 LOGYn kannusteapurahalla LUT-kauppakorkeakoulussa tekemästään väitöskirjatyöstä. Hänen väitöskirjansa nimi on "Zooming in and out: The strategic management of innovation across multiple levels of complex supply networks".