Konttipunnitusten SOLAS-määräykset uudistuvat 1.7.2016

03.12.2015

Me­ri­kul­je­tus­kont­tien mas­san var­men­ta­mis­ta kos­ke­via SO­LAS-mää­räyk­siä uu­dis­te­taan. Tar­koi­tuk­se­na on täs­men­tää ole­mas­sa ole­via mää­räyk­siä si­ten, et­tä kon­tin mas­san ah­taa­mi­nen aluk­seen ta­pah­tuu me­ri­tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­mat­ta.

SO­LAS-yleis­so­pi­muk­sen mää­räys­ten mu­kai­ses­ti kont­tien brut­to­mas­saan il­moit­ta­mi­nen kuu­luu kes­kei­siin las­ti­tie­toi­hin. Maail­man me­ri­kont­ti­lii­ken­tees­sä mas­san il­moit­ta­mi­ses­sa on kui­ten­kin il­men­nyt pa­ho­ja lai­min­lyön­te­jä.

Lue lisää täältä.