LOGY palkitsi vuoden 2022 opinnäytetyöt

10.11.2022

Palkinnot myönnettiin vuoden parhaalle väitöskirjalle, pro gradu -tutkielmalle sekä YAMK- ja AMK-opinnäytetöille.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden 2022 opinnäytetyöpalkinnot luovutettiin 10.11. LOGYn jäsentilaisuudessa, joka järjestettiin Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä.

Opinnäytetyöpalkinnot jakoi LOGYn palkintovaliokunnan puheenjohtaja Anna Aminoff. Palkinnot myönnettiin vuoden parhaasta väitöskirjasta Virva Tuomalalle (Hanken Svenska handelshögskolan), pro gradu -tutkielmasta Irene Lindqvistille (Hanken Svenska handelshögskolan), YAMK-opinnäytetyöstä Maria Ruosteluomalle (Metropolia Ammattikorkeakoulu) ja AMK-opinnäytetyöstä Ella Ijäkselle (Metropolia Ammattikorkeakoulu).

Vuoden väitöskirja

Vuoden väitöskirjapalkinto myönnettiin Hankenin Virva Tuomalalle väitöskirjasta ”Urban food security at the intersection of retail supply chain management and development studies”.

Tuomala hyödyntää väitöskirjassaan poikkitieteellistä tutkimusotetta, jonka avulla työ tuo aidosti uutta näkökulmaa elintarvikkeiden turvallisuuden teoriaan. Väitöskirjassa yhdistetään kehitystutkimus ja elintarvikkeiden toimitusketjujen tutkimus. Tulokset tarjoavat uutta tietoa kaupan ja jakelun turvallisuuteen vähäosaisten näkökulmasta kaupunkikontekstissa, mikä on varsin vähän tutkittu aihealue.

Vuoden väitöskirjan palkintostipendin arvo on 4 000 euroa.

Vuoden Pro Gradu -tutkielma

Vuoden Pro Gradu -palkinnon sai Hankenin Irene Lindqvist tutkielmasta “Resiliens i leveranskedjor ur ett inköpsperspektiv – En post-covid-19 undersökning av medicintekniska leveranskedjor”.

Lindqvist tutkii gradussaan, miten koronapandemia on vaikuttanut lääkinnällisten laitteiden toimitusketjuihin ja hankintaan Suomessa ja kuinka toimitusketjujen resilienssiä voidaan parantaa hankintatoimen näkökulmasta. Aineistoa on kerätty sekä yksityisiltä että julkisen sektorin toimijoilta. Tulokset on vedetty ansiokkaasti yhteen kirjallisuuteen reflektoiden, ja niitä voivat hyödyntää hankintatoimen toimijat laajemminkin.

Gradun tutkimuskohde on hyvin ajankohtainen, ja sen sekä tieteellinen kontribuutio että käytännön relevanssi ovat erinomaiset. Työ on saanut parhaan mahdollisen arvosanan ja on kokonaisuudessaan tasapainoinen ja korkealaatuinen.

Vuoden pro gradu -tutkielman palkintostipendin arvo on 2 500 euroa.

Vuoden YAMK-opinnäytetyöpalkinto

Vuoden YAMK-opinnäytetyöpalkinto myönnettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun Maria Ruosteluomalle opinnäytetyöstä ”Hankintojen johtamisen ja ohjauksen kehittäminen: Hankintojen kategoriajohtaminen valtiohallinnon organisaatiossa”.

Julkisten hankintojen merkitys kansantaloudelle on suuri, joten niiden kehittämiseen on syytä panostaa. Teoreettinen tarkastelu on Ruosteluoman työssä laaja ja huolella tehty. Johtopäätökset ovat loogisia ja tutkimuksen yhteydessä tehdyn kehittämistyön tulokset konkreettisia. Opinnäyte on huomattavan laaja, huolellisesti tehty ja syvällisesti asioihin paneutuva.

Vuoden YAMK-opinnäytetyön palkintostipendin arvo on 1 000 euroa.

Vuoden AMK-opinnäytetyöpalkinto

Vuoden AMK-opinnäytetyöpalkinnon sai Metropolia Ammattikorkeakoulun Ella Ijäs opinnäytetyöstä ”Importance of resilience and learnings from COVID-19”.

Opinnäytetyön teoriaosuudessa on nostettu esiin useita erilaisia resilienssimalleja, ja Ijäs on käsitellyt aihetta laajasti, ei ainoastaan Covid-19-pandemian näkökulmasta. Caset ovat valaisevia ja tuovat hyvin esiin niin haastateltujen yritysten toimintamallit kuin niiden puutteet. Tuloksia on helppo hyödyntää missä tahansa organisaatiossa. Lisäksi case-esimerkit auttavat havainnoimaan mahdollisia puutteita omassa varautumisessa.

Vuoden AMK-opinnäytetyön palkintostipendin arvo on 1 000 euroa.


Tunnustusta erinomaisesta työstä oston, logistiikan ja toimitusketjun alueilla

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusverkostojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Tavoitteena on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus oston ja logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Varat opinnäytteiden tekijöille myönnettäviin palkintostipendeihin myöntää Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES).