LOGY palkitsi vuoden 2023 opinnäytetyöt

23.11.2023

Palkinnot myönnettiin vuoden parhaalle väitöskirjalle, pro gradu -tutkielmalle sekä YAMK- ja AMK-opinnäytetöille.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden 2023 opinnäytetyöpalkinnot luovutettiin 23.11. LOGYn jäsentilaisuudessa, joka järjestettiin Hotelli Crowne Plazassa Helsingissä.

Palkintovaliokunnan puheenjohtaja Anna Aminoff kertoo, että opinnäytetyökisaan tuli tänä vuonna ennätysmäärä ehdokkaita. "Ehdotetut työt olivat korkeatasoisia ja osoittivat, miten monipuolisesti ja laaja-alaisesti Suomessa tehdään opinnäytetöitä. Valinta ei ollut helppo", hän toteaa.

Palkittaviksi valittuja töitä Aminoff kehuu sekä laadukkaiksi että aiheiltaan ajankohtaisiksi.

Palkinnot myönnettiin vuoden parhaasta väitöskirjasta Oskari Rintalalle (Turun yliopisto), pro gradu -tutkielmasta Lauri Jauhiaiselle (Hanken School of Economics), YAMK-opinnäytetyöstä Kirsi Suomiselle (Satakunnan ammattikorkeakoulu) ja AMK-opinnäytetyöstä Benjamin Ilekselle (Metropolia Ammattikorkeakoulu).

Vuoden väitöskirja

Vuoden väitöskirjapalkinnon sai Turun yliopiston Oskari Rintala väitöskirjasta ”The role of social agency in supply chain management decision-making”.

Rintalan artikkeliväitöskirja ammentaa behavioraalisesta näkökulmasta tarkastellessaan toimitusketjuissa tapahtuvaa päätöksentekoa sosiaalipsykologisena ilmiönä.

Toimitusketjujen johtamisen tutkimus on havainnollistanut inhimillisen päätöksenteon haasteita viittaamalla päätöksenteon prosesseihin irrationaalisina ja tuloksiltaan odottamattomina. Väitöskirjassa vastataan problematiikkaan selvittämällä prosesseihin linkittyviä psykologisia tekijöitä monimenetelmällisesti suomalaisyritysten ulkoistamispäätöksenteon ja logistisen toiminnan, eurooppalaisyritysten kestävän suorituskyvyn, ja toimittajasuhteiden luomisen ja ylläpidon konteksteissa.

Tutkimus osoittaa yksilöiden ja ryhmien vuorovaikutuksessa näyttäytyvien tekijöiden kuten arvojen, normien, asenteiden ja identiteettien olevan päätöksenteon kannalta merkityksellisiä.

Lisäämällä tietoa tekijöistä ja niiden vaikutuksesta voidaan yksilöpsykologia ja sen sosiaalinen ulottuvuus ottaa huomioon entistä paremmin päätöksentekoa kuvaavissa malleissa. Väitöskirjassa ehdotetaankin tapoja tehostaa päätöksentekoa löydösten pohjalta.

Päätöksentekijöiden uskomusten ja tavoitteiden kartoittaminen suhteessa organisaatioiden strategisiin päämääriin tukee kestävää toimintaa sekä yksilö- että organisaatiotasoilla. Tutkimus korostaa vastaavasti laajemman toimitusketju- ja markkinaympäristön ymmärtämisen tärkeyttä. Mukautumalla toiminnallaan asenneympäristöihin organisaatiot vastaavat sidosryhmien tarpeisiin ja voivat näin parantaa taloudellista suorituskykyään. Suorituskyvyn kannalta olennaista on myös uusien logististen toimintatapojen etsiminen ja tunnustelu.

Vuoden väitöskirjan palkintostipendin arvo on 4 000 euroa.

Vuoden Pro gradu -tutkielma

Vuoden Pro gradu -palkinto luovutettiin Hankenin Lauri Jauhiaiselle tutkielmasta “Implicitly Resilient? Comparing the Resilience Objectives of Finnish Comprehensive Security Model and the NATO Baseline Requirements for Resilience”.

Resilienssi on ollut Nato-yhteisössä keskeinen käsite Krimin niemimaan vuoden 2014 laittoman miehityksen jälkeen. Yhteisössä havahduttiin siihen, että sota Euroopassa oli edelleen yksi mahdollinen uhkakuva ja Naton yhteiskunnallinen varautuminen ei ollut tarvittavalla tasolla. Tilannetta on tämän jälkeen pyritty parantamaan resilienssiä edistävillä keinoilla. Nato määrittelee kansallisen resilienssin minimitason niin sanotuilla Naton resilienssin perustason vaatimuksilla (Nato Baseline Requirement for Resilience).

Suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia (Finnish Comprehensive Security Model) ja Naton resilienssivaatimuksia ei ole julkisessa tutkimuskirjallisuudessa vertailtu keskenään, ja tähän tutkimuksen katvealueeseen Jauhiaisen tutkielma tuo uutta tietoa.

Tutkielman perusteella voidaan tehdä kolme keskeistä johtopäätöstä: suomalainen kokonaisturvallisuuden malli on laajempi kuin Naton resilienssivaatimukset ja sen aikaperspektiivi on ennakoivampi, kokonaisturvallisuuden mallissa kansalaiset nähdään aktiivisina turvallisuustoimijoina ja resilienssi on käsitteenä hieman ongelmallinen.

Riskinä on, että resilienssi korvaa muodikkaana käsitteenä suomalaiset hyvin määritellyt varautumisen ja huoltovarmuuden käsitteet ilman, että sen sisällöstä on täyttä yhteisymmärrystä. Ennen kun suomalaisia vakiintuneita käsitteitä aletaan korvata, tulisi resilienssi määritellä ja muodostaa siitä yhteinen, suomalaiseen turvallisuuskulttuuriin sopiva käsitys.

Vuoden pro gradu -tutkielman palkintostipendin arvo on 2 500 euroa.

Vuoden YAMK-opinnäytetyöpalkinto

Vuoden YAMK-opinnäytetyöpalkinto myönnettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Kirsi Suomiselle opinnäytetyöstä ”Raision kaupungin hankintojen kehittäminen”.

Opinnäytetyö käsittelee Raision kaupungin hankintojen toteuttamista ja sitä, miten hankintaa voidaan kaupungissa kehittää. Työn tavoitteena oli laatia toimenpide-ehdotuksia kaupungin hankintojen kehittämiseksi. Kaupungin päämääränä on aikaansaada koordinoitu hankintojen kokonaisuuden hallinta.

Tutkimuksessa haastateltiin kohdeorganisaation sekä Naantalin kaupungin hankintojen ja kilpailutusten tekijöitä. Raisiossa hankinnat toteutetaan hajautetusti toimialoilla ja palvelualueilla, kun taas Naantalissa on keskitetty hankintamalli.

Kävi ilmi, että Raision hankinnoista ei ole saatavilla koottua tietoa kilpailutuksista tai voimassa olevista hankintasopimuksista. Raision hankintaohjetta pidettiin vaikeaselkoisena. Todettiin, että hankintoja toteutetaan usein kiireessä muiden työtehtävien ohessa ja osin puutteellisella hankintaosaamisella. Havaittiin myös, että hankinnan valmisteluvaiheessa ennen varsinaisen kilpailutuksen aloittamista kannattaa hyödyntää markkinavuoropuhelua.

Työn tuloksena saatiin useita selkeitä kehitysideoita, jotka toteuttamalla voidaan kehittää kaupungin hankintojen tiedon kulkua, suunnitelmallisuutta ja koordinoitua hankintojen kokonaisuuden hallintaa. Tärkeimpänä kehitysideana esitettiin uuden hankintakoordinaattorin toimen perustamista vastaamaan hankintojen kehittämisestä ja koordinoinnista. Samansuuruinen kuntaorganisaatio, jonka hankinta on toteutettu myös hajautetusti toimialoilla, voi hyödyntää ja soveltaa työn tuloksia hankintojensa koordinointiin ja kehittämiseen.

Vuoden YAMK-opinnäytetyön palkintostipendin arvo on 1 500 euroa.

Vuoden AMK-opinnäytetyöpalkinto

Vuoden AMK-opinnäytetyöpalkinnon sai Metropolia Ammattikorkeakoulun Benjamin Iles opinnäytetyöstä ”Supply Chain Risk Management in a Finnish Manufacturing Organisation’s Maritime Delivery Network: A Case Study from Finland and Sweden to the US”.

Opinnäytetyö käsitteli toimitusketjujen riskienhallintaa suomalaisessa teollisuusyrityksen merijakeluverkostossa. Erityisenä tarkastelukohteena oli yrityksen jakeluverkosto Suomen ja Ruotsin tehtailta Yhdysvaltoihin, joka oli tunnistettu heidän jakeluverkostossaan pullonkaulaksi.

Tutkimuksella oli neljä tavoitetta: 1) tunnistaa riskit kyseisen tapausorganisaation jakeluverkostossa, 2) arvioida niiden todennäköisyyksiä ja seurauksia, 3) löytää strategioita niiden ennaltaehkäisemiseksi ja 4) tunnistaa tapoja, joilla riskejä voidaan monitoroida.

Tutkimuksessa tunnistettiin yhteensä 68 riskiä tapausorganisaation jakeluverkostossa. Riskit, jotka tunnistettiin suurimman vaikutuksen omaaviksi liiketoimintaan, liittyivät makroympäristöön, erityisesti taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin. Riskien ennaltaehkäisemisen ja vähentämisen kannalta tutkimuksessa tunnistettiin useita keskeisiä mahdollistajia ja toimenpiteitä, kuten joustavuus, yhteistyö, valmiussuunnittelu, integrointi ja näkyvyys. Riskien monitoroinnissa tutkimuksessa korostettiin sekä laadullisten että kvantitatiivisten menetelmien käyttöä, tietojärjestelmien ja teknologian roolia sekä tiedon jakamista toimitusverkostossa.

Tutkimuksessa tunnistettiin myös muutamia mielenkiintoisia asioita, jotka vaikuttavat muiden suomalaisten yritysten merijakeluverkostoihin Suomesta Yhdysvaltoihin: 1) kaupan epätasapaino maiden välillä, 2) ali-investoinnit merenkulkualalla ja 3) ympäristösäädökset, kuten päästökauppa. Työn havainnot antavat arvokasta tietoa riskien syistä, mahdollisista seurauksista ja niiden todennäköisyyksistä. Lisäksi tutkimus tarjoaa tapoja vähentää riskejä sekä menetelmiä niiden monitorointiin, joita muutkin yritykset voivat hyödyntää.

Vuoden AMK-opinnäytetyön palkintostipendin arvo on 1 000 euroa.


Tunnustusta erinomaisesta työstä oston, logistiikan ja toimitusketjun alueilla

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusverkostojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Tavoitteena on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus oston ja logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Varat opinnäytteiden tekijöille myönnettäviin palkintostipendeihin myöntää Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES).