Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Epäsuorien hankintojen koulutusohjelma – lisäarvoa ja kustannussäästöjä

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 18.09.2024 09:00 - 15.11.2024 13:00

Epäsuorien hankintojen koulutusohjelma – lisäarvoa ja kustannussäästöjä

5 * 0,5 päivän koulutus klo 9:00-13:00
18.9.2024, 24.9.2024, 31.10.2024, 6.11.2024, 15.11.2024

Epäsuorien hankintojen tehokkaalla ja määrätietoisella kehittämisellä voidaan merkittävästi parantaa organisaation suoritus- ja kilpailukykyä. Vahva ja ammattimainen ote epäsuoriin hankintoihin tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia oman organisaation toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvissä palvelu-, projekti- ja tuotehankinnoissa.

Koulutusohjelma auttaa osallistujia tunnistamaan ja arvioimaan epäsuorien hankintojen kehittämismahdollisuudet ja antaa osallistujille valmiudet epäsuorien hankintojen monipuoliseen käytännön kehittämiseen. Se sopii kaiken kokoisille yrityksille ja julkisorganisaatioille.

Koulutusohjelma koostuu viidestä puolen päivän koulutusmoduulista, jotka toteutetaan noin kahden viikon välein. Koulutuksessa käydään epäsuorien hankintojen kehittämisprosessi lävitse siten, että jokainen moduuli käsittelee yhtä prosessin vaihetta. Osallistujien oppimispolku rakentuu koulutuksen moduuleissa kehitettävän CASE-esimerkin avulla.


Koulutusohjelman tavoite

 • Vahvistaa osallistujien valmiuksia kehittää epäsuoria hankintoja omassa toimintaympäristössään
 • Kuvata prosessi, antaa menetelmiä ja työkaluja kehittämisprojektien toteuttamiseen konkreettisten esimerkkien ja valmennusohjelman aikana rakennettavan case-harjoituksen avulla
 • Avata näkökulmia kaikenkokoisten ja kaikkien toimialojen organisaatioiden epäsuorien hankintojen jatkuvaan parantamiseen

Osallistava koulutusohjelma - käytännön toteutus

Koulutusohjelma on monipuolinen, tehokas ja osallistujia motivoiva. Käytännön toteutuksessa otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit ja tarjotaan käytännön harjoittelumahdollisuuksia ja opitun soveltamista käytäntöön.

Viisi moduulia, puoli päivää kerrallaan

 • Tämä aikataulu mahdollistaa lyhyemmät, keskittyneet koulutussessiot, mikä auttaa osallistujia pysymään aktiivisina ja keskittyneinä.

Kaksi kokenutta, innostavaa kouluttajaa

 • Molemmat kouluttajat ovat läsnä ensimmäisessä jaksossa, jonka jälkeen tapaat heitä vuorotellen eri moduuleissa. Tämä kouluttajien vuorottelu tuo vaihtelua koulutukseen ja mahdollistaa osallistujille erilaisia näkökulmia.

Keskustelu ja vuorovaikutus keskiössä

 • Koulutuspäivät koostuvat monimuotoisesta, vuorovaikutteisesta opiskelusta, jossa vaihtelevat kouluttajien pitämät alustukset, keskustelut, case-esimerkit, asiantuntijapuheenvuorot ja erilaiset pienryhmätyöskentelyt ja harjoitukset.
 • Koulutuspäivällä työskennellään pienryhmissä, jolloin opiskelijat voivat jakaa näkökulmia keskenään, saada kouluttajalta sparrausta ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Käytännön esimerkkejä ja asiantuntijapuheenvuoroja

 • Koulutusohjelmassa edetään vaihe vaiheelta rakentuvan yrityscasen avulla. Jokainen jakso voi keskittyä tiettyyn vaiheeseen yrityscasessa ja osallistujat työstävät harjoitusta koko koulutuksen ajan
 • Koulutuksessa hyödynnetään myös videoita, jotka tarjoava vaihtelua ja tukea eri oppimistyyleille. Ulkopuolisten asiantuntijoiden videot tuovat myös monipuolista näkökulmaa aiheeseen.

Oppimista myös jaksojen välillä

 • Jaksojen välillä on oppimista tukevia välitehtäviä. Ne toimivat mm. keskustelunaiheina seuraaville jaksoille ja edistävät verkostoitumista osallistujien keskuudessa.

Asiantuntijat/Kouluttajat

Koulutusohjelman asiantuntijoina ja kouluttajina toimivat Hanna Pajunen-Muhonen ja Lauri Vihonen. He ovat pidetty ja runsaasti positiivista palautetta saanut työpari, joka on tehnyt monia mielenkiintoisia hankkeita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tuoreimpana Valtionvarainministeriön, Kuntaliiton ja Hankinta-Suomen kanssa toteutettu Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -selvitys, joka on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. He ovat yhdessä auttaneet yli sataa organisaatiota kehittämään hankintaansa.

Hanna ja Lauri ovat innostava, energisoiva työpari, joka avaa uusia näkökulmia hankintaan ja sen kehittämismahdollisuuksiin. Heillä molemmilla on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus, ja he kumpikin vetävät käytännön kehitysprojekteja niin yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa. Tutustu kouluttajiin tarkemmin kouluttajat välilehdellä.

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille hankinnan tai epäsuorien hankintojen kehittämisestä vastaaville henkilöille.

 • hankintajohdolle ja hankinnan kehittämisestä vastaaville avainhenkilöille
 • epäsuorista hankinnoista vastaaville kategoriapäälliköille ja asiantuntijoille
 • hankintapäälliköille ja -asiantuntijoille, jotka toimivat epäsuorien hankintojen alueella

Koulutus antaa hyvä valmiudet siirtyä epäsuorien hankintojen vastuutehtäviin.
Koulutus sopii suurille, keskikokoisille ja pienille organisaatioille kaikilla toimialoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Ilmoittaudu tästä


 Oppimista tukee oppimisympäristö.

Tapahtuman ohjelma

Koulutuksen ohjelma

Jakso 1: 18.9.2024 klo 9:00–13:00 Kehittämisen käynnistäminen

 • Epäsuorien hankintojen rooli ja merkitys
 • Epäsuorien hankintojen strategia ja kehittämisen onnistumistekijät
 • Kehittämistavoitteet ja niiden asettaminen

Kouluttajina Hanna Pajunen-Muhonen ja Lauri Vihonen

Jakso 2: 24.9.2024 klo 9:00–13:00 Ymmärrä kokonaiskuva ja oivalla kehitysmahdollisuudet

 • Kokonaiskuvan ottaminen haltuun ja porautuminen eri alueille
 • Kehittämismahdollisuuksien arvioiminen
 • Alustavien toimenpideideoiden tunnistaminen

Kouluttajana Lauri Vihonen

Jakso 3: 31.10.2024 klo 9:00–13:00 Kehitystavoitteiden asettaminen ja ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelu

 • Tavoitteiden ja mahdollisuuksien tarkentaminen alueittain
 • Ratkaisuvaihtoehtojen tunnistaminen alueittain
 • Toimintamallien suunnittelu ja arviointi

Kouluttajana Hanna Pajunen-Muhonen

Jakso 4: 6.11.2024 klo 9:00–13:00 Ratkaisuvaihtoehdon valinta ja toimeenpanon suunnittelu

 • Toimeenpanotavan valinta alueen erityispiirteiden mukaan
 • Toimeenpanon vaiheistus
 • Toteutuksen projektointi: vaiheet, vastuut, aikataulu, seuranta

Kouluttajana Lauri Vihonen

Jakso 5: 15.11.2024 klo 9:00–13:00 Toimeenpano ja jatkuva parantaminen

 • Epäsuorien hankintojen näkökulmasta: kehityspoftfolion ohjaaminen
 • Muutoksen johtamisen näkökulmasta: sidosryhmien hallinta
 • Kategorioiden näkökulmasta: odotettavissa olevat haasteet ja niiden ratkaiseminen sekä toimittajahallinta

Kouluttajana Hanna Pajunen-Muhonen

Tapahtuman kouluttajat

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

“Epäsuorat hankinnat ovat mielenkiintoinen kehityskohde juuri niiden monimuotoisuuden vuoksi. Kehittämisessä tarvitaan laaja-alaista osaamista, johtajuutta ja tiimityötä: tätä koulutuksemme tarjoaa”, toteaa Lauri. Hänellä on vahva epäsuorien hankintojen johtamisen, kategorisoinnin, analytiikan ja käytännön toiminnan kehittämisen kokemus.

Osallistujat korostavat Laurin innostavaa asennetta ja käytännönläheisyyttä, joka avaa osallistujille uusia näkökulmia heidän omaan työhönsä. Hän auttaa hankintajohtoa kehittämään toimintaa, kouluttaa laajasti hankinnan eri teemoja sekä toimii hanke- ja projektipäällikkönä hankinnan ja tietohallinnon muutosprojekteissa.

Laurin monialainen kokemus on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut hankintaa, myyntiä ja IT:tä, vastannut liiketoimintayksiköistä ja toiminut maajohtajana sekä toiminut globaaleissa yhtymätason ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Hanna Pajunen-Muhonen
Valmentaja, konsultti

“Epäsuorien hankintojen kehittäminen tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia. Kyse ei ole pelkästään kustannussäästöjen aikaansaamisesta - epäsuoria hankintoja kehittämällä voidaan parantaa yrityksen tai julkisen organisaation oman toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvien ulkoisten resurssien tuottamaa arvoa. Saadaan vähemmällä enemmän, tiivistää Hanna.

Hanna on kysytty ja pidetty sparraaja, luennoitsija ja valmentaja, joka osallistujien mukaan osaa yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen erittäin onnistuneesti. hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisen sekä kategoriajohtamisen kehittämisestä, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintakyvykkyyksien kehittämisestä yritys- ja organisaatiotasoisesti.

Hannalla on vankka kokemus teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on toiminut mm. liiketoimintajohtajana ja muissa johtotehtävissä niin asiantuntijapalveluyrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012, 2015 ja 2018 uudistetun ja päivitetyn kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän on panostanut alan kehittämiseen laajasti mm. kehittämällä hankintojen johtamisen opetusta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Ilmoittaudu tästä

AIKATAULU

Ilmoittautuminen
17.9. mennessä

Koulutuspäivät

18.9., 24.9., 31.10., 6.11., 15.11.2024 klo 9:00 - 13:00

Koulutuksen kesto
5 * 0,5 päivää


HINNAT

EARLY BIRD-HINNAT 15.8.2024 ASTI!

Early Bird -tarjous jäsenelle
1500 € + alv.
Early Bird -tarjous jäsenelle
1750 € + alv.

Jäsenhinta 1700 € +alv
Hinta muille kuin jäsenille 1950 € +alv

Hinnat sisältävät koulutuspäivän tarjoilun, sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön noin kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen.

Katso peruutusehdot.

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Tutustu jäsenetuihin.


Oppimisympäristössä:

 • ennakkokysely
 • sähköinen koulutusmateriaali
 • osallistavat työkalut
 • verkostoitumiskeskustelut.

LISÄTIETOJA

Maija Syvänen
Palvelupäällikkö
maija.syvanen@logy.fi
050 313 7259