Vuoden hankinta- ja logistiikkapalkinnot

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja logistiikkaverkkojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Tavoitteena on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Seuraavat palkinnot jakaa Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry ja varat niihin myöntää Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES):

 • Vuoden Logistikko/Hankinta-ammattilainen
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikkayritys tai -hanke
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikkatutkimus
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikkaopinnäyte (diplomi-työ/pro gradu)
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikka-AMK-opinnäyte

Palkintojen myöntämisperusteet

Vuoden Logistikko / Hankinta-ammattilainen -tunnustus myönnetään oston/logistiikan kehittämisestä aktiivivaiheessa olevalle henkilölle.

Vuoden Hankinta-/Logistiikkayritys tai -hanke myönnetään oston tai logistiikan korkeatasoisesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä tai konkreettisesta, toiminnallista ja taloudellista hyötyä tuottavasta ja uutta luovasta oston tai logistiikan kehittämishankkeesta ja/tai tutkimuksesta.

Vuoden Hankinta-/Logistiikkatutkimus myönnetään lisensiaatti- tai väitöskirjatasoisesta tutkimuksesta.
Vuoden Hankinta-/Logistiikkaopinnäyte jaetaan diplomityö/pro gradu - tasoisesta opinnäytteestä.
Vuoden Hankinta-/Logistiikka-AMK-opinnäyte myönnetään AMK-oppilaitoksessa tehdylle lopputyölle (ylempi tai alempi AMK).

Opinnäytetöiden valintaperusteet ovat kohdistuvuus hankinta/logistiikka-alalle, hyödynnettävyys ja uutuus eli ratkaisun innovatiivisuus. Valinnassa ei pyritä tieteellisen tason määrittämiseen. Töiden ollessa kohdistuvuudeltaan, hyödynnettävyydeltään ja uutuudeltaan “tasavahvoja” arvioidaan töiden tieteellistä ansioituneisuutta.


Peruskriteerinä kaikille palkittaville opinnäytetöille on, että työ läpäisee seuraavat tieteellisen työn vähimmäisvaatimukset omalla tasollaan:

 • Työn pitää olla kokonaan kirjoittajan itse kirjoittama (ei kopio).
 • Sen tulee sisältää katsaus alan kirjallisuuteen/tutkimukseen/olemassa olevaan tietouteen, katsauksen syvyys riippuu opinnäytteen tasosta.
 • Tutkimus-/kehittämisongelma tulee esittää selkeästi ja työn lopussa pohtia miten se täyttynyt.
 • Käytännön toimet tulee kuvata selkeästi, niin että lukija ymmärtää mitä on tehty.
 • Tulokset ja johtopäätelmät tulee esittää siten, että lukija ymmärtää miten niihin on päädytty.
 • Maisteri- ja tutkijatasoisissa töissä tulee lisäksi esittää mitä uutta työ tuo alan osaamiseen ja väitöskirjoissa myös mitä uutta tulee teoriaan.

Vuoden Sisälogistiikkapalkinto myönnetään LOGYn Sisälogistiikkafoorumin esityksestä sisälogistiikan alueella ansioituneelle yritykselle tai erinomaiselle hankkeelle.

Näiden palkintojen saajista päättää LOGY ry:n hallitus LOGYn Palkintovaliokunnan esityksestä ja palkinnot myöntää LOGY ry. Varat palkintoihin myöntää LOGY ry:n hakemuksesta LTES:n hallitus.

Vuoden Päähankkija ja Vuoden Alihankkija -tunnustuksilla palkitaan yrityksiä, jotka ovat toimineet pitkäjänteisesti ja esimerkillisesti päähankkijoina ja alihankkijoina. Ehdotukset ja valinnat palkittavista tekee Alihankinnan palkintovaliokunta.

LOGY ry ei julkaise perusteita valinnalleen.


Palkintojen hakeminen

Palkintoja haetaan vapaamuotoisilla, lyhyillä hakemuksilla. Palkintovaliokunnalle lähetetyt opinnäytetyöt ovat hakemuksia. Valiokunta voi kutsua yrityksiä ja hankkeita mukaan ja kartoittaa henkilöitä, yrityksiä, hankkeita ja opinnäytetöitä ilman erillistä hakemusta. Tiedot palkintoehdokkaista lähetetään palkintovaliokunnan sihteerille osoitteeseen palkitseminen@logy.fi.


Aikataulut

Vuoden Logistikko / Hankinta-ammattilainen ja Vuoden Hankinta/Logistiikkayritys tai -hanke palkintojen saajien ehdokkaat otetaan esille palkintovaliokunnan syksyn kokouksissa. Lähetä ehdotuksesi lokakuun loppuun mennessä. Palkinnot julkistetaan LOGYn vuoden pääseminaarin, LOGY Conferencen, yhteydessä.

Vuoden Pää- ja Alihankkijat julkistetaan Alihankintamessujen yhteydessä syyskuussa. Lähetä ehdotuksesi maaliskuun loppuun mennessä.

Vuoden Hankinta-/Logistiikkatutkimuksen ja Vuoden Hankinta-/Logistiikkaopinnäytteiden ehdokkaiksi otetaan edeltävän vuoden lokakuun ja kuluvan vuoden syyskuun välillä valmistuneet työt. Ehdotuksia voi lähettää syyskuun loppuun asti. Nämä palkinnot julkistetaan yhdistyksen syyskokouksen edellä järjestettävässä jäseniltapäivässä marraskuussa.

Tutustu aiemmin palkittuihin