Harri Pursiainen: Tiedolla tuottavuusloikka logistiikkaan

1.11.2018

Datalla on tärkeä rooli liikenteen kehittämisessä. Tieto pitää ottaa osaksi jokaista prosessia ja toimenpidettä. Data on tuotannontekijä, jonka arvo kasvaa jalostaessa, Pursiainen pohtii.

Teksti: Sakari Backlund

LOGYn Kuljetuspäivässä torstaina 30.8.2018 Helsingin Marina Congress Centerissä kuultiin monia kiinnostavia puheenvuoroja. Tässä Sakari Backlundin yhteenvetoa liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiaisen puheenvuorosta.

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen pohti Kuljetuspäivässä, onko Suomen logistiikan tulevaisuus digitalisaatiossa. Muutosvoimina toimivat hänen mukaansa maailman muuttuminen uudenlaiseksi sähköisen viestinnän ja internetin kehittymisen myötä, nykyisen liikennejärjestelmän vanhanaikaisuus ja haitallisuus ympäristölle sekä ylipäänsä liikenteen nopea teknologinen kehitys.

Muutos on tarpeen

Suomen tavoitteena on hiilivapaa ja vakavista onnettomuuksista tapaturmaton liikenne vuoteen 2045 mennessä. Jotta voimme saavuttaa tämän, koko maan liikennejärjestelmä tulee ensin muuttaa tiedolla ohjatuksi. Infrastruktuurilla on kehityksessä keskeinen rooli ja siihen kohdistetut investoinnit on turvattava. Suomen on investoitava myös digitaaliseen infraan ja liikenneverkkoa on samalla kehitettävä rohkeasti paremmaksi. Samalla väylien kehitystä on jatkettava yhteistyössä EU:n kanssa. Koska valtion rahoitus ei riitä infran ylläpitoon ja kehittämiseen, Suomessa on käytettävä myös muita rahoitusmalleja, kuten PPP eli Public Private Partnership. Suomessa tarvitaan teiden kehittämisen lisäksi uusia ratahankkeita sekä itään että länteen. Rahan lisäksi näissä hankkeissa maan käytön suunnittelun ja hallinnan tulee olla toimivaa ja tehokasta.

Datalla on tärkeä rooli liikenteen kehittämisessä. Tieto pitää ottaa osaksi jokaista prosessia ja toimenpidettä. Data on tuotannontekijä, jonka arvo kasvaa jalostaessa, Pursiainen pohtii.

Tiedon jakaminen tärkeää

Liikennepalvelulaki luo edellytykset tiedon jakamiselle liikennepalveluissa. Keskeistä on esimerkiksi lippujärjestelmien kytkeminen viestintäverkkoon. Samalla tietosuoja ja tietoturva ovat tärkeässä roolissa. Myös automaattiset ajoneuvot lisäävät tietotarpeita. Keskeistä on, että kansalaiset ja yritykset voivat luottaa systeemiin. Ministeriön mukaan esimerkiksi ajoneuvojen sijaintia koskeva tieto on välttämätöntä saada jatkossa sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Sijaintitieto on siten mukana myös liikennepalvelulain 3. vaiheen lausuntoversiossa - raskaan tie- ja raideliikenteen toimijoille esitettiin lausunnossa velvollisuus paikannustietoon. Lausuntoluonnoksessa ei kuitenkaan esitetty velvoitteita tiedon luovuttamiseksi.

Palvelut ja logistiikka

Liikennepalvelulailla luodaan edellytykset saumattomille matkaketjuille ja liikenteen palveluille. Tiedolla voidaan saada ”tuottavuusloikka” logistiikkaan.

Suomesta on lyhin reitti Euroopasta Aasiaan: voisiko Suomesta siten tulla logistiikan suurvalta? Pursiainen perusteli, että tämä voisi olla mahdollista johtuen Suomen hyvistä edellytyksistä ja innovaatioiden hyödyntämisestä. Logistiikan digitalisaation edistäminen onkin keskeinen osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomiseksi.

Puheensa loppuun kansliapäällikkö Pursiainen esitti toiveen: ”pitäkää elinkeinoelämä ja kansalaiset mukana kehitystyössä, samalla hoituvat ympäristöasiat - tehdään liikenteestäkin iloinen asia!”