Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Oston peruskurssi

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 30.9.2020 8:00 - 26.11.2020 16:00

Uutta! Etäkoulutuksen tukena on oppimisympäristö:
ennakkokysely | sähköinen koulutusmateriaali | osallistavat työkalut | verkostoitumiskeskustelut | Lue lisää >


Valmennuspäivät

30.9.–1.10., 21.–22.10. ja 25.–26.11.2020 (yht. 6 päivää)
klo 9.00–16.00 (poikk. 26.11. klo 8.30–16.30)

Ostotoimintaa kehittämällä alennat kustannuksia, tehostat toimintaa ja luot kilpailuetua

Ostotehtävien hoitaminen edellyttää monipuolista osaamista. Menestyvä ostaja osaa kiinnittää huomiota kaikkiin hankintoihin liittyviin osa-alueisiin. Pelkkään hintaan perustuva ratkaisu ei useinkaan ole paras vaihtoehto. Kokonaisuuden hallinta on keskeistä.

Tarjousprosessissa ja käytävissä neuvotteluissa sinun on kustannusten lisäksi kiinnitettävä huomiota mm. tavarantoimittajan toimitusvarmuuteen, sovittaviin tilaus- ja maksuehtoihin, logistisiin ratkaisuihin ja esimerkiksi osattava kommunikoida erityyppisten persoonallisuuksien kanssa. Vain hankintojen kokonaisuuden hallitsemalla pystyt tekemään pitkälläkin tähtäimellä yritykselle kilpailukykyisiä valintoja.

Oston peruskurssimme antaa kattavan kuvan hankintatoimen laajasta kentästä. Valmennus parantaa koko hankintaprosessin ymmärrystä ja hallintaa ja antaa eväitä oman työn ja yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Oppimisen tukena: ennakkokysely | koulutusmateriaalit | osallistavat työkalut | verkostoitumismahdollisuus | käytännönläheinen pelikirja käyttöösi valmennuksen jälkeen

Valmennuspäivien teemat

30.9.–1.10.2020 klo 9.00-16.00 Hankinta ja ostotekniikka
Ostotekniikan hallitseminen on ostajan perusosaamista, jotta hän pystyy toteuttamaan hankintaprosessin ja huomioi kaikki sen olennaiset tekijät.

21.10.2020 klo 9.00-16.00 Osto osana logistiikkaa
Osto on osa logistista prosessia ja ostajan on hallittava osansa kokonaisuudessa ja se, millaisia vaikutuksia hänen toiminnallaan on ketjun muihin osiin ja miten hän parhaiten hyödyntää logistiikan muita osa-alueita toiminnan tehostamiseksi.

22.10.2020 klo 9.00-16.00 Hankinta ja talous
Talousasioiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta ostotehtäviä hoitava hallitsee mm. kokonaiskustannukset ja ymmärtää hankintojen osuuden yrityksen taloudellisessa toiminnassa

25.11.2020 klo 9.00-16.00 Vastuullisuus ja materiaaliohjaus
Vastuullisuus on monitahoinen ja se on otettava huomioon koko toimitusketjussa. Materiaaliohjaus on keskeinen työkalu, jolla vaikutetaan varastopääoman arvoon.

26.11.2020 klo 8.30-16.30 Neuvottelutaidot
Keskeinen osa ostajan työtä ovat erilaiset neuvottelut, joten hyvä neuvottelutaito ja kyky reagoida erilaisiin tilanteisiin ja vastapuolen toimiin ovat ratkaisevan tärkeitä ostotehtävien menestyksekkäälle hoitamiselle.

Opetus sisältää useita ryhmätöitä ja case-harjoituksia. Valmennuksessa kuullaan myös paljon käytännön esimerkkejä todellisista työelämän tilanteista ja siitä, miten eri yrityksissä asiat on hoidettu.

Saat valmennuksestamme käytännönläheisen tietopaketin hankintatoimen tehokkaaseen hoitamiseen. Valmennus on hyvin interaktiivinen ja osallistujien tekemistä harjoituksista koostetaan käytännönläheinen pelikirja, joka auttaa viemään opittua käytäntöön. Jokaiselle osallistujille teetetään DISC-profiili. DISCin avulla saadaan käytännöllistä tietoa omien käyttäytymistyylien luontaisista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. DISCin tuoman ymmärryksen avulla lisääntyy tietoisuus, taito havaita ja ymmärtää itseä ja muita.

Oston peruskurssilla perehdytään kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin, joten valmennus antaa hyvän pohjan erilaisten hankintatoimen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Valmennuksen käynyt hallitsee ostoprosessin, pystyy analysoimaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää hankintatoimen aseman yrityksen kokonaistoiminnassa.

Valmennuksen käytyäsi

 • Hallitset kaikki ostoprosessin osa-alueet
 • Osaat hyödyntää taloudellisia muuttujia hankintatoimessa
 • Ymmärrät miten logistisen prosessin eri osat vaikuttavat toisiinsa
 • Osaat neuvotella tavoitteellisesti ja tuloksellisesti
 • Osaat laskea ohjausarvot varastopääoman ohjaukseen.

Kenelle?

Kaikille sekä tuotteiden että palvelujen osto- ja logistiikkatoimintojen työtehtävissä aloittaneille tai näissä työtehtävissä vähän aikaa toimineille tai oman toimen ohessa tekeville. Koulutus on erinomainen osa uuden henkilön perehdytystä.

Valmennus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 1), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Valmennuksen ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä

DISC-profiilissa yhteistyökumppanina:

Tapahtuman ohjelma

Kurssilla käsiteltäviä aiheita:

Ostotekniikka

Hankinta ja ostotekniikka

Hankinnan merkitys

 • Yrityksen ostotoiminta ja hankinnan prosessit
 • Oston merkitys organisaatioille
 • Oston muuttuva rooli ja tavoitteet

Hankintaprosessi

 • Tarpeesta sopimukseen
 • Tilauksesta laskuun
 • Hankintojen johtamisprosessi
 • Suorat ja epäsuorat hankinnat
 • Hankinnan kategoriajako

Tarpeesta sopimukseen

 • Tarvemäärittely
 • Hankintaehdotus
 • Palvelun määrittely

Tarjouspyyntö

 • Erilaisia tarjouspyyntöjä
 • Tarjouspyynnön rakenne
 • Sähköinen huutokauppa
 • Tarjousvertailu

Toimittajien aviointi ja ohjaaminen

 • Tarjouspyyntövaiheessa ja sopimuksen aikana
 • Toimittajien luokittelu
 • Toimittajien auditointi
 • Toimittajien toimintatapaohje

Hankintatoimen lainsäädäntö

 • Kauppalaki
 • Valtuudet
 • Oikeustoimilaki
 • Hankintaehdot

Tilauksesta laskuun

 • Operatiivisen oston tehtävät
 • Ostotilaukset
 • Toimitusten valvonta
 • Poikkeamat ja reklamaatiot
 • Materiaalinohjaus
 • ABC- ja ZYX-analyysit
 • Toimituslausekkeet
 • Incoterms

Tavoitteet ja mittaaminen

 • Ostotoiminnan mttaamisen perusteet
 • Erilaiset tavoite, säästö- ja mittarityypit
 • Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset mittarit

Hankinnat ja talous

 • osto- ja hankintatoimen rooli yritystoiminnassa

 • yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset

 • taloudellinen toimittajavalinta ja -seuranta

 • operatiivisen laskentatoimen hyödyntäminen hankintatoiminnassa

 • hinnoittelumekanismit

 • taloudellinen kokonaisnäkemys ja kokonaiskustannusten hallinta

Osto osana logistiikkaa

 • logistiikan merkitys

 • logistiikkakustannukset

 • logistinen prosessi

 • logistiikan tavoitteet ja päämäärät

 • varastointi ja kuljetus, toimitusvalvonta

 • logistiset palvelut ja ulkoistaminen

 • logistisen ketjun hallinta ja seuranta

 • laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Tuloksellinen neuvottelutaito

 • Orientaatio

  • Mikä ihmeen neuvottelu?

  • Erilaiset neuvottelutilanteet
 • Onnistuneen neuvottelun peruspilarit

  • Neuvottelutyyli

  • Neuvottelutavoite

  • Ihmisten väliset suhteet

  • Vastapuolen intressit

  • Neuvotteluvoima

  • Yleiset mittapuut ja normit

 • Neuvottelutapahtuma tulokselliseksi

  • Järjestelmällinen neuvottelutapahtuma – systemaattinen neuvottelun eteenpäin vieminen

  • Käytännön casejä, neuvottelutilanteiden harjoittelua

 • Patti- ja ristiriitatilanneneuvottelut

  • Kemiat kuriin ja sieltä onnistuneeseen neuvottelutulokseen

  • Hankalat tilanteet ja haasteelliset henkilöt

  • Pattitilanteesta ulos

Mitä opit:

Oston peruskurssilla perehdytään kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin, joten kurssi antaa hyvän pohjan erilaisten hankintatoimen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Kurssin käynyt hallitsee ostoprosessin, pystyy analysoimaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää hankintatoimen aseman yrityksen kokonaistoiminnassa.

Opetus sisältää useita ryhmätöitä ja case-harjoituksia. Koulutuksessa kuullaan myös paljon käytännön esimerkkejä todellisista työelämän tilanteista ja siitä, miten eri yrityksissä asiat on hoidettu.

Kuusipäiväinen kurssi koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta.

Tapahtuman kouluttajat

Tuija Aro
Valmennusjohtaja

Tuijalla on vuosien kokemus asiantuntijoiden, esimiesten, päälliköiden ja johdon vaativien valmennusprosessien kokonaisvaltaisesta tuottamisesta yrityksille ja organisaatioille. Liiketoiminnan ja asiantuntijaorganisaation johtaminen ja kehittäminen niin yksityisellä, kuin julkisellakin sektorilla on pitkän valmentajauran aikana ollut ydintekemisten joukossa.

Tuijan tyyli on lennokas, mutta niin käytännönläheinen ja esimerkeillä ryyditettyä, että innostavan valmennuspäivän päätteeksi osallistujat pystyvät heti työpisteelleen palauttaan hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja.

Tuijalla on myös monimuotoinen kokemus muutostilanteiden yksilö- ja ryhmävalmennuksista johdolle, esimiehille ja organisaation työntekijöille. Työyhteisön kehittämiseen liittyvä konsultointi ja luennointi ovat sujuva osa Tuijan osaamista, ja hänellä on monipuolinen psykologinen osaaminen ihmisten erilaisuuteen, motivaatioon ja stressikäyttäytymiseen liittyen. Interaktiivisuus ja yhdessä tekeminen on jokaisen valmennuksen kulmakivi – tehokkuus, mielenkiinto ja motivointi mukaan oppimaan uutta tulevat kuin itsestään.

Tuijan koulutusalueisiin kuuluvat mm: neuvottelutaidot, esiintymistaidot ja kouluttajien koulutus, esimiesvalmennukset ja asiakaspalvelun sekä työyhteisöjen valmennukset.

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGY:n hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Hannu Soininen
Toimitusjohtaja

Hannu Soininen on SCM (Supply Chain Management) asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus vaativista toimitusketjun kehittämishankkeista niin strategiatyöskentelystä kuin operatiivisten toimintojen kehittämisestä, erityinen painopiste on ollut toimitusketjun ratkaisujen tuottaminen. Hänellä on vahva osaaminen toimitusketjun toimintojen operatiivisen vuorovaikutuksen kehittämisestä; hankinta, tuotanto, varastointi, kuljetus, myynti, talous ja johtaminen. Hän on työskennellyt yli 10 vuotta liikkeenjohdon konsulttina ja yrittäjänä.

Hannu on myös partneri yrityksessä, joka tuottaa agenttiteknologiaan perustuvia reaaliaikaisia, autonomisia ja pelimäisiä tekoälynohjelmistoja kolmleksisten toimitusketjun suunnitteluun ja simulointiin.

Hannun koulutusmetodiikka on osallistaa opiskelijoita ja käsitellä heidän ympäristönsä haasteita ja hyvin olevia asioita koulutuksen yhteydessä. Hannu on innostava ja monipuolinen kouluttaja, johon voi ottaa yhteyttä koulutuksen jälkeen aina kun haluaa mielipiteitä asioiden hoitamiseen.

Timo Kivistö
Konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Ennen oman konsulttitoimiston perustamista hän on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä. Hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa.

Timon koulutustapa on keskusteleva ja asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Lisäksi harjoitustöissä eri menetelmien oppimista tehostetaan laskuesimerkkien avulla.

Ilmoittaudu tästä

Hinta (6 päivää)
Normaalihinta 2 995 € + alv
LOGYn jäsenhinta 2 695 € + alv

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen. Koulutus laskutetaan noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Lue jäsenyydestä

Ilmoittautuminen
29.9.2020 mennessä.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto
6 päivää

Aikataulu
1. päivä klo 9.00–16.30
2. päivä klo 8.30–16.00

Tällä koulutuksella on IFPSM:n PAS-sertifikaatti - lue lisää >

"Loistava kurssi kaiken kaikkiaan!"
"Erinomainen. Lisäplussaa hyvistä materiaaleista. Hyvät ohjaajat, nojaaminen käytäntöön erinomaista."
"Minulle avautui ”uusi maailma”. Sain paljon työvälineitä joita hyödyntää päivittäisessä tekemisessä."
"Hyvät kouluttajat, jotka huomioivat yleisön, ei ollut pelkkää yksinpuhelua."
”Monipuolinen, asiat selitetty kattavasti, paljon hyviä esimerkkejä käytännön tilanteista.”