Bisnesmahdollisuuksia kiertotalouden logistiikassa

Kirjoitettu: 20.12.2016

Bisnesmahdollisuuksia kiertotalouden logistiikassa

Mitä kiertotalous on?

Kiertotalous on talouden malli, jossa aineet ja materiaalit kiertävät. Myös taloudellinen ja aineeton arvo kiertää ja jopa lisääntyy. Materiaalien ja tuotteiden arvo säilytetään ja uutta arvoa luodaan teknologian ja palvelujen kautta. Kiertotalous toteutuu käytännössä erilaisten liiketoimintamallien kautta, joita ovat mm. jakamistalous, vuokraaminen, kierrätys, uudelleenvalmistus ja uusiotuotteiden valmistus, sekä lukuisat näihin liittyvät palvelut kuten IT- ja logistiikkapalvelut.

Millaista logistiikka on kiertotaloudessa?

Kiertotaloudessa materiaalit eivät päädy jätteiksi. Sen sijaan ne kiertävät toimitusketjussa ja eri toimitusketjujen välillä, usein myös muotoaan muuttaen. Logistiikka on avainasemassa materiaalikierron sulkemisessa. Se on myös haastavaa, johtuen mm. virtojen huonosta ennustettavuudesta, pienistä eristä sekä materiaalin ja sen laadun monimuotoisuudesta. Miten esimerkiksi saadaan hoidettua vähäarvoisen materiaalin toimitus uusiotuotteita valmistavalle tehtaalle kustannustehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja oikealla ajoituksella? Logistiikan merkitys kasvaa myös, kun yritykset ja kuluttajat siirtyvät omistamisesta palvelujen käyttäjiksi. Kuinka yhteiskäytössä olevan höyrypesurin tai vuokratun hitsauskoneen saa vaivattomasti ja edullisesti, ja miten palautuksen logistiikka hoidetaan? Toimitusketjujen hallinta taloudellisesti ja ekologisesti on toimivan kiertotalouden perusedellytys.

Haasteita ja ratkaisuja

VTT:llä meneillään olevassa Aarre-projektissa on tutkittu logistiikan tilaa kiertotaloudessa. Yritysten kokemusten mukaan kiertotalouden logistiikka on lapsen kengissä. Tällä hetkellä kiertotalouden logistiikan kustannukset ovat pääosin liian korkeita. Toimitusketjusta puuttuu palveluita ja toimijoita. Yritysten ja eri toimialojen välinen yhteistyö on vielä vähäistä.

Miten näihin haasteisiin voidaan vastata? Yksi avaintekijöistä on digitalisaation hyödyntäminen kaikissa toimitusketjun vaiheissa suunnittelupöydältä aina paluulogistiikkaan asti. Avainasemassa ovat uudet teknologiset ratkaisut, joiden avulla jäte- ja sivuvirroista saadaan uusia raaka-aineita tehokkaasti ja ympäristökuormaa lisäämättä. Kiertotaloudessa korostuu tehokas materiaalivirtojen hallitseminen, johon liittyvät materiaalivirtojen tarkka seuranta, jäljitettävyys ja uudenlaiset logistiikkaratkaisut. Toimivan logistiikan rakentaminen vaatii myös yhteistyötä eri osapuolien kesken, sisältäen myös toimialat ylittävän ja kilpailijoiden välisen yhteistyön.

Logistiikkapalveluissa suuret bisnesmahdollisuudet

Kiertotalous avaa suomalaisille yrityksille aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sen logistiikassa tarvitaan lukuisa määrä palveluita. Kierrätysmateriaalille tarvitaan joustavia, monikäyttöisiä ja oikein sijoitettuja tai siirrettäviä varastointipalveluita. Kuluttajien roolin ennustetaan muuttuvan aktiivisemmaksi, mikä tuo liiketoimintamahdollisuuksia mm. kuluttajien välisen kaupan jakelulogistiikkaan. Kiertotalouden logistiikkaan tarvitaan myös monenlaisia IT-palveluja, esimerkiksi toimituskehän varrelta erilaisista sensoreista saatavan datan hyödyntämiseen ja kuljetustarpeiden nykyistä älykkäämpään yhdistämiseen. Kiertotalouden logistiikassa tullaan tarvitsemaan myös huomattava määrä uusia teknologioita.

Kiertotaloudessa edelläkävijäyritykset menestyvät vastaamalla kysyntään, joka on vielä osittain näkymätöntäkin, mutta jota kiertotalous on pullollaan. Näkymätön kannattaa tehdä näkyväksi ja kehittää tarjontaa kiertotalouden logistiikkaan.

Kirjoittajat
Outi Kettunen, erikoistutkija (outi.kettunen@vtt.fi) ja Anna Aminoff, erikoistutkija (anna.aminoff@vtt.fi), VTT Oy

Lisälukemista
Aminoff, A. and Kettunen, O. (2016), “Sustainable supply chain management in a circular economy - towards supply circles”, Sustainable Design and Manufacturing. Smart Innovation, Systems and Technologies : 52, Springer, pp. 61–72.
Aminoff, Anna, Kettunen, Outi. ” The supply chain viewpoint to circular business models”, Proceedings of the 5th World Conference on P&OM, Havana, Sept 6-10th 2016
VTT:n policy brief: Kiertotalous 
AARRE-projekti