Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Oston peruskurssi

Paikka: Cumulus Resort Airport Congress Center, Vantaa,
Aika: 1.11.2017 8:30 - 14.12.2017 15:00

1.-2.11., 15.-16.11. & 13.-14.12.

(yhteensä 6 päivää)
Cumulus Resort Airport Congress Center, Vantaa

Ostotoimintaa kehittämällä alennat kustannuksia, tehostat toimintaa ja luot kilpailuetua!

Saat kurssiltamme käytännönläheisen tietopaketin hankintatoimen tehokkaaseen hoitamiseen.

Oston peruskurssilla perehdyt kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin, joten saat hyvän pohjan erilaisten hankintatoimen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen.

Koulutuksen käytyäsi:

Hallitset kaikki ostoprosessin osa-alueet
Osaat hyödyntää taloudellisia muuttujia hankintatoimessa
Ymmärrät miten logistisen prosessin eri osat vaikuttavat toisiinsa
Osaat neuvotella tavoitteellisesti ja tuloksellisesti

Ostotehtävien hoitaminen edellyttää monipuolista osaamista. Menestyvä ostaja osaa kiinnittää huomiota kaikkiin hankintoihin liittyviin osa-alueisiin. Pelkkään hintaan perustuva ratkaisu ei useinkaan ole paras vaihtoehto. Kokonaisuuden hallinta on keskeistä.

Tarjousprosessissa ja käytävissä neuvotteluissa sinun on kustannusten lisäksi kiinnitettävä huomiota mm. tavarantoimittajan toimitusvarmuuteen, sovittaviin tilaus- ja maksuehtoihin, logistisiin ratkaisuihin ja esimerkiksi osattava kommunikoida erityyppisten persoonallisuuksien kanssa. Vain hankintojen kokonaisuuden hallitsemalla pystyt tekemään pitkälläkin tähtäimellä yritykselle kilpailukykyisiä valintoja.

Oston peruskurssimme antaa kattavan kuvan hankintatoimen laajasta kentästä. Koulutus parantaa koko hankintaprosessin ymmärrystä ja hallintaa ja antaa eväitä oman työn ja yrityksen toiminnan kehittämiseen.

 • Ostotekniikan hallitseminen on ostajan perusosaamista, jotta hän pystyy toteuttamaan hankintaprosessin ja huomioi kaikki sen olennaiset tekijät.
 • Talousasioiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta ostotehtäviä hoitava hallitsee mm. kokonaiskustannukset ja ymmärtää hankintojen osuuden yrityksen taloudellisessa toiminnassa.
 • Osto on osa logistista prosessia ja ostajan on hallittava osansa kokonaisuudessa ja se, millaisia vaikutuksia hänen toiminnallaan on ketjun muihin osiin ja miten hän parhaiten hyödyntää logistiikan muita osa-alueita toiminnan tehostamiseksi.
 • Keskeinen osa ostajan työtä ovat erilaiset neuvottelut, joten hyvä neuvottelutaito ja kyky reagoida erilaisiin tilanteisiin ja vastapuolen toimiin ovat ratkaisevan tärkeitä ostotehtävien menestyksekkäälle hoitamiselle.

Caset:
Kurssilla kuulet caseja alan benchamarkattavista yrityksistä.

Koulutus sopii kaikille sekä tuotteiden että palvelujen osto- ja logistiikkatoimintojen työtehtävissä aloittaneille tai näissä työtehtävissä vähän aikaa toimineille tai oman toimen ohessa tekeville. Koulutus on erinomainen osa uuden henkilön perehdytystä.

Kurssi on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 1), mutta sen voi suorittaa myös erikseen. 

Kurssin ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Tarkemmat kouluttajatiedot vahvistetaan osallistujille lähetettävässä vahvistusviestissä.

Tapahtuman ohjelma

Kurssilla käsiteltäviä aiheita:

Ostotekniikka

 • Hankintatoimen kokonaisuus
  • hankintojen arvo
  • trendit
  • hankintaorganisaatio
  • hankinnan prosessit
 • Hankintojen suunnittelusta sopimukseen
  • hankintaehdotukset ja spesifikaatio (materiaalihankinnat, palveluhankinnat)
  • tarjouspyyntö
  • tarjousvertailu
  • tilaus / sopimus
 • Hankintojen lainsäädännön perusteet
  • oikeustoimi- ja kauppalaki
  • palvelujen hankinnan erityispiirteet
  • vakiosopimusehdot
 • Operatiivisen oston tehtävät
  • nimikkeistön hallinta / tuotemuutokset
  • poikkeamaseuranta
  • reklamaatiot
 • ABC-analyysi ja materiaalinohjaus
 • Kansainvälinen hankintatoimi
  • toimituslausekkeet
  • pakkaus ja kuljetus
  • ulkomaankaupan maksuliikenne
  • huolinta ja tullaus
 • Toimittajan arviointi ja auditointi
 • Ostotoiminnan mittaaminen

Hankinnat ja talous

 • osto- ja hankintatoimen rooli yritystoiminnassa
 • yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset
 • taloudellinen toimittajavalinta ja -seuranta
 • operatiivisen laskentatoimen hyödyntäminen hankintatoiminnassa
 • hinnoittelumekanismit
 • taloudellinen kokonaisnäkemys ja kokonaiskustannusten hallinta

Osto osana logistiikkaa

 • logistiikan merkitys
 • logistiikkakustannukset
 • logistinen prosessi
 • logistiikan tavoitteet ja päämäärät
 • varastointi ja kuljetus, toimitusvalvonta
 • logistiset palvelut ja ulkoistaminen
 • logistisen ketjun hallinta ja seuranta
 • laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Tuloksellinen neuvottelutaito

 • Orientaatio
  • Mikä ihmeen neuvottelu?
  • Erilaiset neuvottelutilanteet
 • Onnistuneen neuvottelun peruspilarit
  • Neuvottelutyyli
  • Neuvottelutavoite
  • Ihmisten väliset suhteet
  • Vastapuolen intressit
  • Neuvotteluvoima
  • Yleiset mittapuut ja normit
 • Neuvottelutapahtuma tulokselliseksi
  • Järjestelmällinen neuvottelutapahtuma – systemaattinen neuvottelun eteenpäin vieminen
  • Käytännön casejä, neuvottelutilanteiden harjoittelua
 • Patti- ja ristiriitatilanneneuvottelut
  • Kemiat kuriin ja sieltä onnistuneeseen neuvottelutulokseen
  • Hankalat tilanteet ja haasteelliset henkilöt
  • Pattitilanteesta ulos

Mitä opit:


Oston peruskurssilla perehdytään kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin, joten kurssi antaa hyvän pohjan erilaisten hankintatoimen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Kurssin käynyt hallitsee ostoprosessin, pystyy analysoimaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää hankintatoimen aseman yrityksen kokonaistoiminnassa.

Opetus sisältää useita ryhmätöitä ja case-harjoituksia. Koulutuksessa kuullaan myös paljon käytännön esimerkkejä todellisista työelämän tilanteista ja siitä, miten eri yrityksissä asiat on hoidettu.

Kuusipäiväinen kurssi koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta.

Tapahtuman kouluttajat

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Timo Kivistö
Konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Ennen oman konsulttitoimiston perustamista hän on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä. Hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGY:n hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Siv Relander
Valmentaja, kouluttaja

Siv Relander on koulutukseltaan KTM (pääaine logistiikka) sekä teollisuusfarmaseutti. Hänellä on AMK opettajan pätevyys ja tämän lisäksi syventäviä logistiikan opintoja. Siv työskentelee tällä hetkellä konsulttina ja kouluttajana 4Kasi:ssa. Aiemmin hän on toiminut LOGY Competence Oy:n koulutuspäällikkönä, Oy Leiras Ab tehtaan logistiikkapäällikkönä vastaten kansainvälisestä suhdetoiminnasta ja globaaleista hankinnoista sekä työskennellyt Transfrigoroute Suomi-Finland ry:ssä erityisesti elintarvikekuljetusten parissa Euroopan alueella.

Satu Pitkämäki
Partner, valmentaja, coach

Satu Pitkämäki on selkeä ja tavoiteorientoitunut neuvottelutaidon kouluttaja.
Satu on erittäin kokenut valmentamaan jo valmiiksi taitavia ja osaavia neuvottelijoita. Pitkä kokemus hyvin erilaisille neuvottelijoille rakennetuista räätälöidyistä valmennuksista takaa kyvyn kohdata ja antaa niin hyvin kokeneille, kuin aloittavillekin neuvottelijoille. Satu valmentaa myös kansainvälisesti myyjiä, ostajia sekä sopimusneuvottelijoita.Satu saa aikaan myönteistä muutosta, koulutuksen jälkeen kykenet neuvottelemaan tilanteet halliten hankalassakin paikassa. Hän kouluttaa käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein aihetta valottaen. Satu antaa myös palautetta ja kehittämiskohteita osallistujille. Valmentajana Sadun tyyli on mukaansatempaavaa ja tapa käsitellä aiheita saa palautetta selkeydestä, kiinnostavuudesta ja koulutuksen intensiivisyydestä.

Ilmoittaudu tästä

Hinta (yksityinen puoli):
2990 euroa + alv (6 päivää),
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 2690 euroa + alv (6 päivää).

Hinta (julkinen puoli):
2390 euroa + alv (6 päivää),
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 2095 euroa + alv (6 päivää).

Hinnat sisältävät kurssimateriaalin ja tarjoilut. Koulutus laskutetaan yhdessä erässä noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.Jos haluatte laskutuksen osissa, ottakaa yhteyttä yhdistys(at)logy.fi tai puh. 044 336 7083.

Lataa kurssiesite klikkaamalla kuvaa

Liity samalla jäseneksi!
Saat kurssin jäsenhintaan, kun liityt ilmoittautuessasi jäseneksi. Kurssi ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.

Ilmoittautuminen:
18.10.2017 mennessä

Sähköpostitse yhdistys(at)logy.fi
Puhelimitse 044 336 7083

Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Majoitus:
Ei sisälly hintaan. Osallistuja voi varata majoituksen sopimushintaan suoraan hotelli Cumulus Resort Airport Congress Centeristä. Lue lisää

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto:
6 päivää

Aikataulu:
kaikki päivät noin klo 8.30-16.30

"Loistava kurssi kaiken kaikkiaan!"
"Erinomainen. Lisäplussaa hyvistä materiaaleista. Hyvät ohjaajat, nojaaminen käytäntöön erinomaista."
"Minulle avautui ”uusi maailma”. Sain paljon työvälineitä joita hyödyntää päivittäisessä tekemisessä."
"Hyvät kouluttajat, jotka huomioivat yleisön, ei ollut pelkkää yksinpuhelua."
”Monipuolinen, asiat selitetty kattavasti, paljon hyviä esimerkkejä käytännön tilanteista.”