Kohti vastuullista hankintojen johtamista moniportaisissa hankintaketjuissa

Kirjoitettu: 29.4.2022

Kohti vastuullista hankintojen johtamista moniportaisissa hankintaketjuissa
Väitöskirjatyön esittelyblogi

Hankintaketjun kartoittaminen ja sen avaaminen eri sidosryhmille on nykypäivänä tärkeää. Hankintatoimen tärkeyteen vastuullisuuden ajurina on herätty ja sekä yritykset että kuluttajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä hankintaketjun alkupäässä tapahtuu.

Vaatimukset hankintaketjujen johtamiseen ja vastuullisuuden varmistamiseen ovatkin lisääntyneet ja yritysten tulisi nykypäivänä pystyä osoittamaan, että myös muut osapuolet hankintaketjussa toimivat vastuullisesti. Moniportaisten hankintaketjujen johtaminen on kuitenkin edelleen harvinaista ja haastavaa. Pureudun väitöskirjassani siihen, mitä haasteita vastuullisuuden varmistamiseen moniportaisissa hankintaketjuissa liittyy sekä millaisia käytänteitä ja strategioita siihen tarvitaan.

Vastuullisuuden johtamista moniportaisissa hankintaketjuissa on tutkittu entuudestaan melko vähän ja aikaisemmissa tutkimuksissa on keskitytty usein vain ensimmäiseen toimittajaportaaseen. Yksi syy ilmiön uutuuden lisäksi lienee aineiston keräämisen vaikeus, sillä tutkimuksen eteneminen riippuu suurelta osin yritysten halukkuudesta pyytää mukaan heidän omia toimittajiaan.

Tässä tutkimuksessa aineiston keräämistä on helpottanut se, että suomalaiset yritykset ovat olleet hyvin kiinnostuneita aiheesta ja kokevat sen tärkeäksi. Alempien toimittajaportaiden kohdalla ja erityisesti ulkomaille ulottuvissa hankintaketjuissa haastattelujen saaminen on ollut haasteellisempaa. Olemme kuitenkin onnistuneet haastattelemaan parhaimmillaan kolmannen portaan toimittajayrityksiä.

Tulokset osoittavat, että suurimpia haasteita moniportaisten hankintaketjujen hallintaan ovat ostavan yrityksen resurssien puutteellisuus suhteessa suureen toimittajamäärään, sekä huono läpinäkyvyys ja informaation kulku. Tämä voi johtua esimerkiksi hankintaketjun monimutkaisuudesta.

Hankintaketjun vastuullisuuden johtaminen on moninaisten haasteiden takia keskittynyt vahvasti ensimmäisen tason toimittajiin, eli ostava organisaatio kykenee johtamaan omia suoria toimittajiaan. Sen sijaan epäsuorien toimittajien johtaminen on vaikeaa ja yritysten on usein pakko luottaa siihen, että toimittaja vie asiaa eteenpäin seuraavalle portaalle. Hankintaketjun läpinäkyvyyden saavuttamiseksi tarvitaan proaktiivista vastuullisuustyötä ja moniportaista yhteistyötä hankintaketjun jäsenten kesken. Myös teknologian rooli läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden todentamisessa tulee olemaan tulevaisuudessa suuri.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös yritysten välisten valta- ja vaikutussuhteiden roolia vastuullisten hankintaketjujen johtamisessa. Sillä, pystyykö esimerkiksi ensimmäisen tai toisen portaan toimittaja viemään vastuullisuusvaatimuksia eteenpäin kohti hankintaketjun alkuperää, voi olla suuri vaikutus brändiyrityksen vastuullisuusvaatimusten toteutumiseen. Olemme huomanneet, että vaikutusvaltaisemmilla yrityksillä on usein helpompaa saada vastuullisuusvaatimuksia eteenpäin hankintaketjussa. Pienemmät yritykset taas saattavat kohdata haasteita epätasapainoisten valta-asemien vuoksi, vaikeuttaen läpinäkyvyyden saavuttamista ja vastuullisuusvaatimusten asettamista toimittajille.

Yksittäisten yritysten vaikuttamisen mahdollisuudet voivat olla pienet, jos toimittajat ovat hallitsevassa asemassa. Tällöin etenkin yhteistyö muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa korostuu. Jos ketjun yksi lenkki pettää, vaarantuu vastuullisuus koko ketjun osalta. Tämän vuoksi kaikkien hankintaketjun osapuolten osallistumista ja panosta vastuullisuuden edistämiseksi tarvitaan.

Tutkimus etenee tällä hetkellä julkaisuvaiheessa. Väitöskirjani tarkoituksena on vastata jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin hankintaketjun läpinäkyvyydestä ja vastuullisuuden varmistamisesta moniportaisissa hankintaketjuissa tuottamalla uutta tutkimustietoa ja muodostamalla sen pohjalta strategioita, käytänteitä ja toimintatapoja organisaatioille ja hankintatoimen ammattilaisille.

Kati Marttinen, Strategies and practices for managing sustainability in multi-tier supply chains
Nuorempi tutkija
LUT-kauppakorkeakoulu

Kirjoittaja on LOGYn kannusteapurahan saaja.