Ymmärrystä toimitusketjujen toimintaan sosiaalipsykologian avulla

Kirjoitettu: 29.4.2022

Ymmärrystä toimitusketjujen toimintaan sosiaalipsykologian avulla
Väitöskirjatyön esittelyblogi

Ymmärrys päätöksenteosta liiketoimintaympäristöissä on kehittynyt viimeisimpien vuosikymmenten aikana monipuoliseksi. Tieteenalojen välisessä keskustelussa on haastettu käsitys ihmisestä rationaalisena toimijana, joka kykenee tekemään tilanteessa kuin tilanteessa liiketoiminnan tavoitteiden kannalta parhaan mahdollisen päätöksen ja vielä toteuttamaan sen. Päivitetyn näkemyksen mukaan päätöksentekijöiden tapa käsitellä tietoa on usein ”vinoutunutta” ja inhimillisten tekijöiden vaikutusmekanismit päätöksiin nähden tiedostamattomia.

Toimitusketjujen johtamisen alalla huomio on vasta hiljattain kiinnittynyt ihmisen käyttäytymisen merkitykseen yritysten välisessä toiminnassa. Yritysten välisestä liiketoiminnasta on tullut yhä verkostoituneempaa, jolloin päätöksentekijät kohtaavat haasteita yhä useampien sidosryhmien tarpeisiin ja vaatimuksiin vastaamiseen liittyen.

Lähestyn väitöstutkimuksessani “The Role of Social Agency in Supply Chain Management Decision-Making” (suom. Sosiaalisen toimijuuden rooli toimitusketjujen johtamista koskevassa päätöksenteossa) päätöksentekoa yksilölähtöisenä ja sosiaalisena toimintana pyrkimyksenäni havainnollistaa ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta tässä kompleksisessa kentässä. Tarkastelen tutkimuksessa toimitusketjujen johtamista koskevaan päätöksentekoon liittyviä psykologisia tekijöitä ja edelleen päätöksenteon kehittämistä aiemmin sosiaalipsykologian alalla käsitellyn sosiaalisen kognition näkökulmasta.

Väitöstutkimuksen tueksi toteutettiin neljä erillistä osatutkimusta, joissa tarkasteltiin päätöksentekoa ja sen lopputulemia sekä käsitteellisesti että kysely- ja tilinpäätösaineistoja hyödyntäen. Kokonaisaineistossa edustuvat suomalaiset teollisuuden ja kaupan alan yhtiöt sekä eurooppalaiset yksityishenkilöt ja pörssiyhtiöt.

Aineistosta havaittiin esimerkiksi, että logistiikan ulkoistaminen suomalaisyrityksissä on yhteydessä päätöksentekijöiden asenteisiin, normatiivisiin uskomuksiin ja pätevyyteen. Myös muut psykologiset tekijät kuten identiteetit ja arvot liittyvät yritysten kilpailukyvyn kannalta keskeisiin päätöksiin, jotka heijastuvat yritysten suorituskyvyssä ja toimitusketjujen rakenteessa. Toimitusketjujen toimintaan liittyvää päätöksentekoa voidaan tulosten perusteella tukea asettamalla toiminnalle tavoitteita ja sääntelemällä sitä sekä lisäämällä ketjun toimijoihin kuten palveluntarjoajiin liittyvää tietoisuutta.

Väitöstutkimus vahvistaa näkemystä toimitusketjuista sosiaalisina ympäristöinä, joissa inhimillisten päätöksentekijöiden ominaisuudet sekä selittävät yritysten välistä toimintaa että ottavat itsessään paikoin vaikutteita tästä toiminnasta.

Päätöksentekoa prosessina kannattaa tarkastella yksilön näkökulmasta: yksilön toiminta ei ole aina rationaalista yrityksen kannalta, mutta se on sitä hänelle itselleen. Aiheesta voi lukea lisää vuoden 2022 aikana valmistuvasta väitöskirjastani.

Oskari Rintala
KTM, VTK, Väitöskirjatutkija
Turun yliopisto

Kirjoittaja on LOGYn kannusteapurahan saaja.